Jes­te li zna­li?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Shopping -

Pri­je go­to­vo po­la de­set­lje­ća, toč­ni­je 1970. Ame­ri­ka­nac Ber­nard Sa­dow, ta­daš­nji vlas­nik us­pješ­ne kom­pa­ni­je U.S. Lug­ga­ge iz­mis­lio je, a 1972. i pa­ten­ti­rao pr­vi ko­fer s če­ti­ri ko­ta­či­ća te ta­ko iz­mi­je­nio svi­jet pu­to­va­nja. Ili mo­žda ipak ni­je bio pr­vi. Pos­to­ji te­ori­ja da je to još 1954. na­pra­vio Kar­lov­ča­nin Al­fred Kru­pa, ko­ji na­ža­lost ni­kad ni­je pri­ja­vio pa­tent. U sva­kom slu­ča­ju, prt­lja­ga s ko­ta­či­ći­ma olak­ša­la je ži­vot put­ni­ci­ma di­ljem svi­je­ta. Ame­rič­ki pi­lot Ro­bert Plath 1987. pa­ten­ti­rao je ko­fer s dva ko­ta­či­ća i du­gom ruč­kom, ko­ji se is­pos­ta­vio kao pu­no bo­lje rje­še­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.