UZ KONZUM DO KOFERA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Shopping -

Usu­sret po­čet­ku go­diš­njih od­mo­ra Konzum svo­jim kup­ci­ma nudi pri­li­ku za po­volj­nu kup­nju kofera American Tourister. Ri­ječ je o dru­gom naj­ve­ćem bren­du prt­lja­ge na svi­je­tu, me­đu či­jim je naj­vjer­ni­jim ko­ris­ni­ci­ma i no­go­me­taš Chris­ti­ano Ro­nal­do, glo­bal­ni am­ba­sa­dor bren­da. Ko­fe­ri American Tourister pre­poz­nat­lji­vi su po vi­so­koj kva­li­te­ti, a u po­seb­noj Kon­zu­mo­voj po­nu­di kup­ci će ih mo­ći na­ba­vi­ti uz ušte­du do 50 pos­to. Na ras­po­la­ga­nju će im bi­ti li­ni­je So­un­d­box i Ho­li­day He­at ko­je dolaze u ve­li­či­na­ma S, M i L, a od­li­ku­ju se funk­ci­onal­noš­ću, vr­hun­skom iz­ra­dom te tro­go­diš­njim jam­s­tvom. Pra­vo na su­dje­lo­va­nje u pro­gra­mu vjer­nos­ti os­tva­ri­vat će se skup­lja­njem na­ljep­ni­ca od 16. svib­nja do 31. sr­p­nja, pri če­mu će se po jed­na na­ljep­ni­ca do­bi­va­ti za sva­kih po­tro­še­nih 50 ku­na u Kon­zu­mo­vim pro­da­va­oni­ca­ma. Kup­njom po­seb­no oz­na­če­nih pro­izvo­da ku­pac će os­tva­ri­ti pra­vo na do­dat­ne na­ljep­ni­ce, a na­kon što sa­ku­pi 15 na­ljep­ni­ca, kup­nju kofera po po­seb­noj ci­je­ni mo­ći će os­tva­ri­ti do 7. ko­lo­vo­za.

SAMSONITE # 3915 kn SAMSONITE # 2113 kn J CABIN # 755 kn # 1086 kn CARPISA # 599 kn CARPISA # 679 kn AMERICAN TOURISTER

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.