PAR­FE­MI KO­JI NJE­GU­JU tijelo & um

Ovog lje­ta od svog par­fe­ma mo­že­te oče­ki­va­ti vi­še: NJE­GA, WEL­L­NESS, ENER­GI­JA I HARMONIJA. To su sa­mo ne­ke od stva­ri ko­je vaš mi­ris mo­že na­pra­vi­ti za vas!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ljepota - Pri­pre­mio Ivo Pa­rać Fo­to­gra­fi­je Diva ar­hi­va

Na is­ti na­čin kao što od te­le­fo­na oče­ku­je­mo da bu­de pa­me­tan, od teh­no­lo­gi­je da bu­de in­tu­itiv­na, od bren­do­va da pos­ta­nu psi­ho­te­ra­pe­uti, od sve­ga što ku­pu­je­mo oče­ku­je­mo vi­še: rje­še­nja za emo­ci­onal­no zdrav­lje, men­tal­ni wel­l­ness, ener­gi­ju i har­mo­ni­ju. Ni par­fe­mi ni­su iz­nim­ka. Osim što od njih oče­ku­je­mo da sjaj­no mi­ri­šu (o uku­si­ma se ne ras­prav­lja), ide­al­ne par­fe­me za­miš­lja­mo kao pro­izvo­de ko­ji osim što nu­de li­jep mi­ris, nje­gu­ju kožu, dje­lu­ju emo­ci­onal­no i men­tal­no utješ­no, re­vi­ta­li­zi­ra­ju nas i do­no­se sklad. Pri­tom par­fe­me za­miš­lja­mo kao ča­rob­ne elik­si­re ko­ji nam onog tre­na ka­da ih nas­pre­ja­mo na sebe, do­no­se sklad & har­mo­ni­ju. Tre­nu­tač­no i dje­lo­tvor­no.

Tak­vi ča­rob­ni elik­si­ri ne postoje. Ba­rem ne uni­ver­zal­ni, ono što pos­to­ji jest "ča­rob­ni elik­sir" ko­ji dje­lu­je za sva­ko­ga po­na­osob. Svat­ko ima svoj par­fem ko­ji ga uve­se­lja­va, s ko­jim se osje­ća ugod­no i ko­ji mu da­je ener­gi­ju. Ipak, uni­ver­zal­ni efekt ne pos­to­ji, no mo­že se re­ći da postoje uni­ver­zal­ne mi­ris­ne no­te ko­je će pri­zva­ti sret­ne tre­nut­ke, po­put ko­la­či­ća ma­de­le­ine u Pro­us­to­vom "U po­tra­zi za iz­gub­lje­nim vre­me­nom", ko­ji auto­ra pod­sje­ća­ju na sret­no dje­tinj­stvo u Com­brayu. S ri­je­či na dje­la, ovog lje­ta koz

me­tič­ka in­dus­tri­ja po­ku­ša­va na svoj na­čin ka­na­li­zi­ra­ti ro­ma­ne Mar­ce­la Pro­us­ta mi­ri­si­ma ko­ji uni­ver­zal­no evo­ci­ra­ju li­je­pa sjećanja. Pod pret­pos­tav­kom da su nam lje­to­va­nja os­ta­la u do­brom sje­ća­nju (a na pla­ži smo ko­ris­ti­li kre­me za sun­ča­nje), mi­ris kre­me Cop­per­to­ne ko­ja sa­dr­ži mi­ris­ne no­te ko­ko­sa i va­ni­li­je u na­ma će pro­izves­ti sret­ne emo­ci­je. Zbog to­ga ve­ći­na po­pu­lar­nih ljet­nih par­fe­ma sa­dr­ži upra­vo is­te mi­ris­ne no­te kao i Cop­per­to­ne (ili Ni­vea Sun, ili Am­bre So­la­ire).

MI­RIS IZLAZEĆEG SUN­CA

No­va to­alet­na vo­di­ca Ri­sing Sun (ko­ja se mo­že ko­ris­ti­ti i na sun­cu jer ne sa­dr­ži fo­to­tok­sič­ne sas­toj­ke), tvr­de ja­pan­ski struč­nja­ci iz Shi­se­ida, da­je ener­gi­ju i po­di­že ras­po­lo­že­nje, što su i do­ka­za­li raz­no­raz­nim tes­ti­ra­nji­ma i aro­ma­ko­lo­škim is­tra­ži­va­nji­ma. Ka­ko mi­ri­še? Na ru­žu, ja­smin i ylang-ylang, ko­ji oras­po­lo­žu­ju, te li­mun, ko­kos i šlji­vu mi­ra­bel­lu, ko­ji daju osje­ćaj os­vje­že­nja i ener­gi­je. Ko­lonj­ske vo­de 4711 Acqua Co­lo­nia ko­ris­te trik s ci­tru­si­ma s ener­gi­zi­ra­ju­ćim učin­kom, dok Bi­ot­her­mo­ve vo­di­ce za tijelo Eau Vi­ta­minée ili Eau Océa­ne re­vi­ta­li­zi­ra­ju kožu (Eau Océa­ne uz po­moć mi­ne­ra­la i ne­ga­tiv­nih iona pru­ža hi­dra­ta­ci­ju i ko­ži do­no­si ugo­dan, opu­šta­ju­ći osje­ćaj). Me­đu luk­suz­ni­ji­ma su vo­di­ce za tijelo Tom Ford All Over Body Spray (ko­je ne na­gla­ša­va­ju svoj aro­ma­ko­lo­ški wel­l­ness as­pekt), ali za­to švi­car­ski La Pra­irie nudi aro­ma­te­ra­pij­ski efekt uz po­moć ete­rič­nih ulja cr­ve­no­ga grej­pa, kar­da­mo­ma i ver­be­ne.

ESTÉE LAUDER Bron­ze God­dess Co­oling Body Spray, sprej za tijelo # 419 kn SHI­SE­IDO Ri­sing Sun Eau de To­ilet­te # 100 ml 527 kn 4711 Acqua Co­lo­nia Li­me & Nut­meg Body Spray # 75 ml 100 kn

BIOTHERM Eau Océa­ne, os­vje­ža­va­ju­ća vo­di­ca # 100 ml 393 kn LA PRA­IRIE Cel­lu­lar Ener­gi­zing Mist # 50 ml 645 kn BULY 1803 Eau Tri­ple Fle­ur d'Oran­ge, mi­ris bez al­ko­ho­la # buly1803.com TOM FORD Fle­ur de Por­to­fi­no All Over Body Spray # 509 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.