ZA CI­JE­LO TIJELO, od gla­ve do pe­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ljepota -

Jed­na od do­brih stra­na tzv. ak­tiv­nih mi­ri­sa za tijelo je či­nje­ni­ca da ih mo­že­te na­no­si­ti na ci­je­lo tijelo, baš kao što bis­te na­ni­je­li i lo­si­on za tijelo.

Pri­mje­ri­ce, Bi­ot­her­mo­ve mi­ris­ne vo­di­ce (Eau Vi­ta­minée, Eau Océa­ne, itd.) sa­dr­že 20% nje­gu­ju­ćih esen­ci­jal­nih ulja, za­tim La Pra­irie Cel­lu­lar Ener­gi­zing Spray na ko­ži os­tav­lja tan­ki veo hi­dra­ta­ci­je ko­ja po­ma­že svim ti­po­vi­ma ko­že ti­je­la, a Shi­se­ido Ri­sing Sun ni­je fo­to­sen­zi­ti­van i ne sa­dr­ži fo­to­tok­sič­ne sas­toj­ke, pa se mo­že bez­briž­no no­si­ti i na pla­ži, pod sun­cem. I mi­ri­še bo­lje od kre­me za sun­ča­nje!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.