DO­MA­ĆI SLA­DO­LED OD TREŠANJA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Kuhinja -

• 450 g ot­ko­šte­nih trešanja

• 4 žli­ce me­da

• 200 g čvr­stog jo­gur­ta

• 200 g mas­car­po­nea

Treš­nje ot­ko­šti­te i do­daj­te im med. Pir­jaj­te ih u lon­cu na la­ga­noj va­tri 20 min dok ne omek­ša­ju. Sta­vi­te sa stra­ne da se ohla­de. Dok se treš­nje pir­ja­ju, u po­su­di u ko­joj će­te ra­di­ti sla­do­led iz­mik­saj­te mas­car­po­ne s jo­gur­tom. Pro­pir­ja­ne treš­nje uz po­moć štap­nog mik­se­ra usit­ni­te i pus­ti­te da se ohla­de. Po že­lji os­ta­vi­te ko­ma­di­će trešanja ka­ko bi se bo­lje osje­ti­le u sla­do­le­du. Treš­nje la­ga­no umi­je­šaj­te u jo­gurt. Go­to­vu smje­su is­tre­si­te u po­su­di­ce i sta­vi­te ih u za­mr­zi­vač

na ne­ko­li­ko sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.