"TAJ­NI ŽI­VOT LJU­BI­MA­CA 2"

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Što va­ši lju­bim­ci ra­de ka­da nis­te kod ku­će? Te­ri­jer Max u dru­gom di­je­lu sjaj­nog ani­mi­ra­nog fil­ma su­oča­va se s ve­li­kim ži­vot­nim pro­mje­na­ma. Nje­go­va vlas­ni­ca sa­da je uda­na i ima si­na Li­ama. Max je to­li­ko op­sjed­nut za­šti­ti­tom dje­ča­ka da će ra­zvi­ti živ­ča­ni tik. Na obi­telj­skom pu­to­va­nju na far­mu Max i Du­je su­sre­ću se s ne­to­le­rant­nim kra­va­ma, ne­pri­ja­telj­skim li­si­ca­ma i zas­tra­šu­ju­ćim pu­ra­nom, što sve po­di­že Maxo­vu tje­sko­bu. Na sre­ću, Max do­bi­va sa­vje­te ve­te­ran­skog far­mer­skog psa Ko­ko­ta, ko­ji tje­ra Maxa da od­ba­ci stra­ho­ve i pro­na­đe svo­ju unu­tar­nju al­fu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.