"CR­VE­NA JOAN "

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Go­di­na je 2000., a Joan Sta­nley (Judy Den­ch) uži­va u svom do­mu u pred­gra­đu na pri­je­la­zu u no­vi mi­le­nij. Nje­zin mi­ran ži­vot po­re­me­ti se u tre­nut­ku ka­da je uhi­ti bri­tan­ska oba­vje­štaj­na služ­ba MI5, ko­ja je op­tu­žu­je za di­je­lje­nje po­vjer­lji­vih po­da­ta­ka ko­mu­nis­tič­koj Ru­si­ji. Rad­nja fil­ma nas vra­ća u tri­de­se­te go­di­ne ka­da je Joan (kao dje­voj­ku je glu­mi Sop­hie Co­ok­son) bi­la stu­den­ti­ca fi­zi­ke na Cam­brid­geu. Ti­je­kom stu­di­ra­nja za­ljub­lju­je se u mla­dog ko­mu­nis­ta Lea Ga­lic­ha i zbog nje­ga počinje dru­ga­či­je do­živ­lja­va­ti svi­jet te mi­je­nja ži­vot­ne sta­vo­ve. Ra­dom u taj­nom nuk­le­ar­nom is­tra­ži­vač­kom cen­tru ti­je­kom Dru­go­ga svjet­skog ra­ta, Joan shva­ti da je svi­jet na ru­bu me­đu­sob­nog uni­šte­nja, te je pri­si­lje­na bi­ra­ti iz­me­đu iz­da­je svo­je zem­lje i svo­jih vo­lje­nih ili spa­ša­va­nja nji­ho­vih ži­vo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.