"HAVANA CLUB" NA ZRINJEVCU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Se­zo­na to­plih za­gre­bač­kih noći otva­ra se 14. lip­nja, ka­da Havana Club na je­dan dan pre­tva­ra naj­poz­na­ti­ji za­gre­bač­ki park Zri­nje­vac u kul­t­ni ku­ban­ski "Pa­seo del Pra­do". Za od­li­čan ugo­đaj po­bri­nut će se vr­hun­ski kok­tel maj­sto­ri, ko­ji će pri­pre­ma­ti ori­gi­nal­ni ku­ban­ski Mo­ji­to, bit će odr­ža­na i ra­di­oni­ca mo­ji­ta, a uzva­ni­ci će mo­ći uži­va­ti i u iz­vor­noj ku­ban­skoj hra­ni te nas­tu­pi­ma broj­nih iz­vo­đa­ča. Gos­te če­ka­ju vr­s­ni sal­sa ins­truk­to­ri Ples­nog cen­tra Sal­sa i Ples­nog stu­di­ja Es­ca­pe, vr­s­ni gi­ta­ris­ti i bub­nja­ri ko­ji će iz­vo­di­ti ku­ban­sku glaz­bu te, na­rav­no, po­pu­lar­ni bend Cu­bi­smo. Ci­je­li će se do­ga­đaj mo­ći za­bi­lje­ži­ti Ins­ta­prin­te­rom, ko­ji će prin­ta­ti sva­ku fo­to­gra­fi­ju ko­ju po­sje­ti­te­lji obja­ve i oz­na­če #Ha­va­naMo­ji­to2019 na svom Ins­ta­gram pro­fi­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.