BICIKLOM OD ZA­GRE­BA DO SPLI­TA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Če­ti­ri da­na, 500 ki­lo­me­ta­ra i 60 bi­cik­lis­ta sprem­nih za pe­da­li­ra­nje od Za­gre­ba do Spli­ta to su broj­ke ovo­go­diš­njeg "Qu­in­te­ssen­ti­al­ly Fo­un­da­ti­on Bi­ke Ri­dea", vi­šed­nev­ne bi­cik­lis­tič­ke vož­nje hu­ma­ni­tar­no­ga

ka­rak­te­ra ko­ju or­ga­ni­zi­ra tvrt­ka Qu­in­te­ssen­ti­al­ly, vo­de­ći svjet­ski klub za luk­suz­ni con­ci­er­ge. Bi­cik­li­ra­nje tra­je od 26. lip­nja do 1. sr­p­nja, a ovo je već je­da­na­es­ta go­di­na za re­dom da se na raz­li­či­tim ru­ta­ma di­ljem Eu­ro­pe or­ga­ni­zi­ra ovaj hva­le­vri­je­dan pro­jekt, za­hva­lju­ju­ći ko­jem je

do­sad pri­kup­lje­no 400 ti­su­ća fun­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.