KU­ĆA TEODORE K.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Na­kon što ti­je­kom ra­ta osob­lje na­pus­ti bol­ni­cu za men­tal­no obo­lje­le smje­šte­nu u pri­ro­di, bo­les­ni­ci i iz­bje­gli­ce smje­šte­ne u nju sa­mi or­ga­ni­zi­ra­ju ži­vot, u ko­jem se is­pre­pli­ću lju­ba­vi, smr­ti i ži­vot­ne ra­dos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.