AN­TO­NIO SCURATI NEVJERNI OTAC

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Za­nim­lji­va priča o krizi sred­njih go­di­na, bra­ku, djeci, lju­ba­vi, se­bič­nos­ti, kra­ju ilu­zi­ja i kra­ju jed­no­ga svi­je­ta ka­kav su gra­di­le ge­ne­ra­ci­je sta­sa­le na­kon Dru­go­ga svjet­sko­ga ra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.