MA­ŠA KOLANOVIĆ PO­ŠTO­VA­NI KUKCI I DRU­GE JEZIVE PRI­ČE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Du­brov­nik ko­ji je pos­tao ku­li­sa, umi­ve­no us­taš­tvo na uli­ca­ma Za­gre­ba, po­troš­nja ko­ja na­do­mje­šta ljud­skost, maj­čins­tvo o kak­vom ni­je pris­toj­no go­vo­ri­ti...To je svi­jet ko­ji Ma­ša is­tra­žu­je u svo­joj ma­es­tral­noj zbir­ci priča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.