INTERAKTIV­NA 3D KNJI­GA SAN O LETENJU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Ovo edu­ka­tiv­no iz­da­nje za dje­cu sa­vr­šen je spoj ti­ska­ne knji­ge i do­dat­nih di­gi­tal­nih sa­dr­ža­ja ko­ji otva­ra mo­guć­nost is­tra­ži­va­nja i ot­kri­va­nja vir­tu­al­nih pri­zo­ra i svje­to­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.