XENIA DESIGN MOD­NA DRU­ŽE­NJA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Na­kon vi­še od dva­de­set go­di­na ra­da u mod­nom svi­je­tu, hr­vat­ski mod­ni brend XD Xenia Design iza sebe ima na ti­su­će kre­aci­ja, de­se­ti­ne ko­lek­ci­ja i broj­na priznanja na hr­vat­skoj i svjet­skoj mod­noj sce­ni. SATURDAY OUT no­vi je pro­jekt tog mod­nog bren­da za­miš­ljen kao mod­no dru­že­nje po­sve­će­no naj­vjer­ni­jim kli­jen­ti­ca­ma. XD Xenia Design tr­go­vi­na u Pe­trinj­skoj uli­ci u Zagrebu bi­la je lo­ka­ci­ja pr­vog SATURDAY OUT even­ta 25. svib­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.