JE­DI­NO ŠTO VAM OVO LJE­TO TRE­BA JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

No­vi ku­pa­ći kos­tim iz Lis­ce. Ko­lek­ci­ja za lje­to 2019. je priv­lač­nih bo­ja i za­okru­žu­je raz­li­či­te sti­lo­ve u us­kla­đe­nu mod­nu cje­li­nu. Živi uzor­ci u bo­ji po­igra­va­ju se s re­tro-et­no sti­lom, u tren­du je pu­no pru­ga, ko­je mo­gu bi­ti vi­še­boj­ne ili dvo­boj­ne. Za one ko­ji vi­še vo­le ele­gant­ni mi­ni­ma­li­zam, od­li­čan će iz­bor bi­ti pre­lje­vi bo­ja i ele­gant­ni jed­no­boj­ni uzor­ci. I ovaj će put bi­ti ne­što i za lju­bi­te­lje eg­zo­ti­ke - u mo­der­nim va­ri­jan­ta­ma eg­zo­tič­nog cvi­je­ća ili ani­mal­nih mo­ti­va - kao i za one ko­ji vo­le mor­nar­ski stil. Ljes­tvi­ca bo­ja pre­li­je­va se od to­plih to­no­va, po­put ro­za, na­ran­čas­te, cr­ve­ne, žu­te do hlad­nih, npr. tirkizne i raz­li­či­tih ni­jan­si pla­ve, a ne ide ni bez ele­gant­ne cr­ne. Ši­ro­kom pa­le­tom bo­ja, priv­lač­nim uzor­ci­ma i mo­der­nim kro­je­vi­ma, bio to jed­no­di­je­lan ku­pa­ći, high-leg hla­či­ce ili kla­si­čan bi­ki­ni, u ko­lek­ci­ji ku­pa­ćih kos­ti­ma Lis­ca za 2019. na­ći će se pra­vi iz­bor za sva­ki ukus i sva­ku gra­đu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.