KO­LEK­CI­JA RITUALS SAMURAI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Drev­ni ja­pan­ski sa­mu­ra­ji po­sve­ći­va­li su ve­li­ku po­zor­nost osob­nom iz­gle­du. Cilj nji­ho­vih pom­nih tra­di­ci­ja do­tje­ri­va­nja bi­lo je stva­ra­nje iz­gle­da ko­jim se gra­de moć, kon­tro­la i si­gur­nost ko­ja pra­te nji­ho­ve bit­ke i iz­a­zo­ve. Na­dah­nu­ti tim rat­ni­ci­ma stvo­ri­li smo ko­lek­ci­ju Samurai za mu­škar­ce či­ji je glav­ni sas­to­jak or­gan­ski bam­bus. Bam­bus je sto­lje­ći­ma bio poz­nat po svo­jim umi­ru­ju­ćim svoj­stvi­ma za kožu i svje­žem mi­ri­su. Po­ma­že ko­ži da os­ta­ne zdra­va i ima iz­vr­s­na hi­dra­ti­zi­ra­ju­ća svoj­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.