COOLSCULPT­ING U BAGATINU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

CoolSculpt­ing no­vi je co­ol tret­man pro­tiv mas­nih sta­ni­ca i sa­la. Ka­ko vam zvu­či broj­ka vi­še od se­dam mi­li­ju­na na­prav­lje­nih tret­ma­na di­ljem svi­je­ta? Im­pre­siv­no, zar ne? Upra­vo ta broj­ka naj­ve­ća je po­t­vr­da učin­ko­vi­tos­ti novog hit tret­ma­na za obli­ko­va­nje ti­je­la ko­ji je sti­gao u Po­lik­li­ni­ku Ba­ga­tin – CoolSculpt­ing! Ovaj tret­man do­ka­za­no je naj­u­čin­ko­vi­ti­ja me­to­da za ci­lja­no uk­la­nja­nje mas­nih nas­la­ga ti­je­kom ko­je će tijelo pri­rod­nim pu­tem eli­mi­ni­ra­ti

uni­šte­ne mas­ne sta­ni­ce bez oži­lja­ka, ope­ra­ci­je, opo­rav­ka. Zbog to­ga ga, ujed­no, na­zi­va­ju i bez­bol­nom al­ter­na­ti­vom li­po­suk­ci­ji. Tret­man dje­lu­je po me­to­di kri­oli­po­li­ze, toč­ni­je, je­dins­tve­nom teh­no­lo­gi­jom ci­lja­no za­mr­za­va i uni­šta­va

mas­ne sta­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.