POZDRAVIMO NO­VU ČAROLIJU HUILE PRODIGIEUS­E® FLORALE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Nuxe je re­di­zaj­ni­rao svo­je is­kon­sko su­ho ulje i stvo­rio no­vu kre­aci­ju Huile prodigieus­e® florale, ko­jim sla­vi slat­ku i ro­man­tič­nu žens­tve­nost. U još jed­nom odvaž­nom ko­ra­ku, NUXE ot­kri­va no­vo iz­da­nje kul­t­nog NUXE ulja. Kao pra­va oda žens­tve­nos­ti, Huile prodigieus­e® florale sla­vi sen­zu­al­nost svo­jim slat­kim i svje­žim mi­ri­som. Ovaj mi­ris­ni ro­man sa­či­nja­va bu­ket

svi­je­tlih cvjet­nih no­ta, uklju­ču­ju­ći ra­dos­ne no­te mag­no­li­je u cva­tu i bi­je­log mo­šu­sa, te mje­ša­vi­nu grej­pa s esen­ci­jom li­mu­na, na­ran­če i ka­la­brij­skog

ber­ga­mo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.