SLAT­KI ŽI­VOT UZ LOKUM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Lokum je na ovim pros­to­ri­ma vr­lo poz­na­ta, tra­di­ci­onal­na slas­ti­ca. Naj­češ­će objaš­nje­nje na­zi­va "lokum" po­tje­če iz tur­skog je­zi­ka, ra­hat al-hul­kum, što u pri­je­vo­du zna­či "za­do­volj­stvo u gr­lu". Lokum je me­kan, ras­tez­ljiv, sja­jan na pre­sje­ku, i to ga či­ni uni­kat­nim slat­ki­šem. Naj­češ­će aro­me ko­ji­ma se obo­ga­ću­je lokum su: ru­ži­na vo­di­ca ili li­mun, ora­si, pis­ta­ci­je i sl. Adria lo­ku­mi svo­jom su kon­zis­ten­ci­jom mek­ši i lak­ši od onih

tra­di­ci­onal­nih. Pri­la­go­đe­ni su uku­su mo­der­nog čo­vje­ka ko­ji pre­fe­ri­ra "lak­še" slas­ti­ce. Na tom tra­gu nas­ta­li su i no­vi,

me­di­te­ran­ski oku­si Adria lo­ku­ma po­put la­van­de, na­ran­če i ci­me­ta, a ko­ji su već u pr­vim da­ni­ma svog po­jav­lji­va­nja na tr­ži­štu pos­ti­gli ve­li­ki us­pjeh zbog svo­je uni­kat­nos­ti i

za­nim­lji­vog iz­bo­ra aro­ma. Lo­ku­mi se tra­di­ci­onal­no re­žu na ma­le koc­ki­ce i va­lja­ju u še­ćer u pra­hu ka­ko bi se iz­bje­glo nji­ho­vo li­jep­lje­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.