Ka­ko iz­gle­da spoj umjet­nos­ti i mo­de?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Ha­va­iana­si­ce tre­ći put pre­uzi­ma­ju za­nim­lji­vu ulo­gu sli­kar­skog plat­na. Pred­stav­lja­mo tre­ću po re­du su­rad­nju u sklo­pu projekta “Re­tra­tos Do Bra­sil” (Por­tre­ti Bra­zi­la) ko­ji je po­kre­nuo brend Havaianas. Cilj je pri­bli­ži­ti bra­zil­sku kul­tu­ru os­tat­ku svi­je­ta na za­nim­ljiv na­čin. Pro­jek­tom Havaianas stva­ra im­pre­siv­ne cap­su­le ko­lek­ci­je ja­pan­ki s raz­li­či­tim prin­to­vi­ma ko­je vjer­no pri­ka­zu­ju duh bra­zil­ske kul­tu­re, stil i na­čin ži­vo­ta te lje­po­tu i raz­no­li­kost flo­re i fa­une. No­va ko­lek­ci­ja uklju­ču­je div­ne i in­te­re­sant­ne umjet­nič­ke ra­do­ve Tar­si­le Do Ama­ral iz Sao Pa­ula. Tar­si­la Do Ama­ral je 1920-ih u Pa­ri­zu ti­je­kom stu­di­ja ra­zvi­la svoj pre­poz­nat­ljiv stil ko­ri­šte­nja vi­brant­nih bo­ja za pri­ka­zi­va­nje bra­zil­skog kra­jo­li­ka i fol­k­lor­nih sce­na ži­vo­ta u Bra­zi­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.