Dm, Izabel Ko­va­čić i Oli­val pred­sta­vi­li no­vu li­ni­ju pro­izvo­da

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Ori­gi­nal­na ko­lek­ci­ja pro­izvo­da za nje­gu BEL­LA by Izabel Ko­va­čić ek­s­klu­ziv­no je dos­tup­na u dm-u. Pot­pu­no no­va li­ni­ja koz­me­ti­ke, ko­ju pot­pi­su­je us­pješ­na po­du­zet­ni­ca Izabel Ko­va­čić, a pro­izve­la ju je tvrt­ka Oli­val, do­no­si ori­gi­nal­ne re­cep­tu­re uz upo­tre­bu vi­so­ko­vri­jed­nih sas­to­ja­ka i pris­tu­pač­nu ci­je­nu. Ko­lek­ci­ja BEL­LA by Izabel Ko­va­čić sas­to­ji se od mi­ris­nog mli­je­ka za tijelo, pi­ling ge­la za tijelo, su­hog ulja, uni­ver­zal­ne za­štit­ne kre­me i deo kre­me. "Pro­izvo­di li­ni­je BEL­LA re­zul­tat su moje lju­ba­vi pre­ma kva­li­tet­noj koz­me­ti­ci i že­lje da si što ve­ći broj že­na pri­ušti po­uz­da­ne koz­me­tič­ke pro­izvo­de. Suradnja s dm-om i Oli­va­lom obje­di­nju­je upra­vo te dvi­je stva­ri. Pro­izvo­di li­ni­je BEL­LA utje­lov­lju­ju sa­vr­še­nu nje­gu ko­že ona­ko ka­ko je ja vi­dim i na­dam se da će i že­ne i dje­voj­ke u Hr­vat­skoj uži­va­ti u nji­ma, jed­na­ko kao što sam i ja uži­va­la u nji­ho­vu kre­ira­nju", na­gla­si­la je Izabel Ko­va­čić, su­kre­ato­ri­ca li­ni­je BEL­LA, pri­li­kom pred­stav­lja­nja no­ve ko­lek­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.