INTRO

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

No­va kolekcija Ro­ber­ta Se­ve­ra; za­što svjet­ski mod­ni bren­do­vi vo­le slav­na li­ca; hit lje­ta - pro­zir­ni ka­jak; "Ma­de­mo­isel­le Pro­ven­ce" sti­gla u Hr­vat­sku

Pred objek­ti­vom mod­nog fo­to­gra­fa Mar­ka Gru­bi­ši­ća , poz­na­ti hr­vat­ski pret-a-por­ter brend Ro­bert Se­ver sni­mio je kre­ativ­ne vi­zu­ale ko­ji pra­te re­sort ko­lek­ci­ju za ak­tu­al­nu se­zo­nu. Ovu pret-a-por­ter ko­lek­ci­ju či­ni dva­de­set no­vih kre­aci­ja sti­li­zi­ra­no u to­tal look. Look bo­ok no­ve ko­lek­ci­je po­t­vr­đu­je do­s­ljed­nost ovog di­zaj­ne­ra, nas­tav­lja­ju­ći do­bro pre­poz­nat­lji­vu stil­sku pri­ču u ko­joj se in­zis­ti­ra na su­vre­me­nom, žens­tve­nom i chic iz­ri­ča­ju. Kako bi pos­ti­gli što žens­tve­ni­je i vr­lo no­si­ve kre­aci­je, ko­ri­šte­ni su jed­nos­tav­ni kro­je­ve ko­ji­ma se pos­ti­že opu­šte­na, po­ne­kad over­si­ze, ali uvi­jek iz­ra­zi­to chic for­ma. Se­ver se po­igrao s flo­ral­nim i pru­gas­tim uzor­ci­ma, ko­ji su uvi­jek za­nim­lji­vi u ovo do­ba go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.