MODA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Ski­ni­te stil mod­nih iko­na street style sce­ne Pop­py De­le­vin­g­ne i Ca­ro­li­ne Da­ur

Nje­mač­ka modna & beauty blo­ge­ri­ca CA­RO­LI­NE DA­UR ima dva mi­li­ju­na pra­ti­te­lja na Ins­ta­gra­mu, ali i ne­ke slav­ne fa­shi­on obo­ža­va­te­lje, po­put mod­nog dvoj­ca Dol­ce&Gab­ba­na či­ju je re­vi­ju no­si­la. Ni­je ni ču­do, pra­va je modna ka­me­le­on­ka ko­ja je­dan dan "fu­ra" an­dro­ge­ni film, a dru­gi je u pot­pu­no žens­tve­noj kom­bi­na­ci­ji. Uz co­ol odjev­ni stil, nje­zin su za­štit­ni znak i "raš­ču­pa­ne" tam­ne obr­ve, zbog ko­jih su mno­ge dje­voj­ke od­ba­ci­le svo­je pin­ce­te.

H&M # 110 kn # 949 kn ZARA # 200 kn # 650 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.