INTERIJERI

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Na­pi­sa­la Ja­smi­na Ro­dić WWW.BABYCOTSHO­P.COM ci­je­na na upit H&M HOME mi­ris­na svi­je­ća #16 kn WWW.CIRCU.NET la­di­čar, ci­je­na na upi­it ZARA HOME sto­lić # 999 kn H&M HOME mi­ris­na svi­je­ća #16 kn

Dom či­ne za­nim­lji­vi de­ta­lji: lu­di komadi ko­ji će va­šem pros­to­ru da­ti art ili dark no­tu

Za­nim­lji­vi komadi na­mje­šta­ja i ukras­ne sit­ni­ce ono su što VA­ŠEM INTERIJERU DA­JE PO­SE­BAN DUH I ATMOSFERU. Pred­me­ti ko­je ste oda­bra­li pri­ča­ju o va­šoj osob­nos­ti: jes­te li kla­si­čar, mo­der­nist, lju­bi­telj ek­lek­ti­ke, du­ho­vi­ti ili net­ko ko­me dom slu­ži is­klju­či­vo kao mjes­to za pres­pav­lji­va­nje

Može li na­mje­štaj pri­ča­ti? Za­sad ne (s ne­kim high tech iz­u­ze­ci­ma), no u sim­bo­lič­kom smis­lu ipak mno­go to­ga go­vo­ri o svom vlas­ni­ku. Ot­kri­va pre­fe­ri­ra li do­tič­ni u životu i ure­đe­nju in­te­ri­je­ra mi­ni­ma­li­zam ili je mo­žda lud za "ek­lek­ti­kom na ste­ro­idi­ma" (kako zo­vu one do­mo­ve pre­na­tr­pa­ne ko­ma­di­ma raz­li­či­tih stil­skih smje­ro­va), je li tren­dov­ski ori­jen­ti­ran ili je to­tal­no imun na tre­nu­tač­nu mo­du. U svakom slu­ča­ju, de­ta­lji su naj­važ­ni­ji dio sva­kog pros­to­ra jer stva­ra­ju atmosferu i do­mu da­ju svo­je­vr­s­ni duh. Pro­tek­lih go­di­na svi su bi­li lu­di za skan­di­nav­skim sti­lom, pa su do­mo­ve pre­pla­vi­li komadi od si­ro­vog dr­ve­ta i sve što se može svr­sta­ti u pri­rod­ni mi­ni­ma­lis­tič­ki look. No jesen 2019. do­ni­jet će

nam ne­ke za­nim­lji­ve stilske za­okre­te. Pri­je sve­ga jar­ke bo­je, mrač­ne cvjet­ne prin­te­ve i ot­ka­če­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja i ukras­nih pred­me­ta, od ko­jih će se lju­bi­te­lji­ma kla­sič­nog ure­đe­nja di­za­ti ko­sa na gla­vi. Ko­mo­da ko­ja iz­gle­da kao da ju je net­ko ras­po­lo­vio sje­ki­rom ili svjetiljka u obli­ku cr­ne vrane de­fi­ni­tiv­no ni­su za sva­kog, no za­si­gur­no će pro­na­ći vlas­ni­ka sret­nog što ih ima.

DI­ZAJ­NE­RI VO­LE BI­TI DU­HO­VI­TI,

PO­NE­KAD I MRAČNI. STOLNA SVJETILJKA U OBLI­KU CR­NE VRANE? ZA­ŠTO NE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.