KUHINJA

Ovo je pri­ča ne samo o hra­ni i od­lič­nim re­cep­ti­ma, ovo je pri­ča o lju­di­ma ko­ji KREIRAJU NEZABORAVN­E TRENUTKE, čak i ka­da ku­ha­ju kod kuće. Za­vi­ri­te u Pan­ta­rul, bi­lo na du­bro­vač­koj adre­si ili u ne­ku od dvi­ju ku­ha­ri­ca

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Oku­si lje­ta s potpisom Ana-Ma­ri­je Bu­jić i nje­zi­na res­to­ra­na Pan­ta­rul

Du­bro­vač­ki Pan­ta­rul mjes­to je ko­jem se do­ma­ći, ali i broj­ni stra­ni gos­ti ra­do vra­ća­ju jer im se uglav­nom do­go­di ljubav na pr­vi po­gled, ili bo­lje re­če­no ljubav na pr­vi za­lo­gaj. Jer Pan­ta­rul je vi­še od res­to­ra­na, to je oaza oku­sa i do­živ­lja­ja ko­ja je iz­ras­la iz stras­ti i lju­ba­vi prema do­broj hra­ni, ku­ha­nju, fo­to­gra­fi­ji i pi­sa­nju re­ce­pa­ta, kre­ativ­ke Ana-Ma­ri­je Bu­jić ko­ja je sa su­pru­gom Mi­la­nom Va­si­ćem i pri­ja­te­ljem Đu­rom Ši­lju­gom otvo­ri­la Pan­ta­rul, da­nas za­si­gur­no naj­dra­žu adre­su Du­brov­ča­na u po­tra­zi za ukus­nim je­lom od se­zon­skih na­mir­ni­ca sprav­lje­nih na naj­k­va­li­tet­ni­ji mo­gu­ći na­čin, uz uvi­jek za­nim­ljiv i pre­poz­nat­ljiv po­mak. Ana-Ma­ri­ja je još 2007. po­kre­nu­la blog “Da mi je ne­što slat­ko”, a nje­zi­na je pr­va ku­ha­ri­ca “What’s Co­oking in Du­brov­nik” dje­lo ko­je se ci­je­ni jer je pri­do­ni­je­lo ši­re­nju lo­kal­ne gas­tro­nom­ske kul­tu­re. Po­seb­no iz­ne­na­đe­nje upra­vo je no­va knji­ga “Pan­ta­rul do­ma” kao pri­ro­dan sli­jed ra­zvit­ka res­to­ra­na. Osim div­ne zbir­ke re­ce­pa­ta, ov­dje će­te na­ći i pri­če o lju­di­ma iza sce­ne, od di­zaj­ne­ri­ce ta­nju­ra u res­to­ra­nu, pre­ko nji­ho­va še­fa ku­hi­nje pa sve do cvje­ćar­ke ko­ja spa­ja res­to­ran­sku fi­lo­zo­fi­ju s onom ži­vom, cvjet­nom, kao i če­ti­ri gos­ta Pan­ta­ru­la ko­ji su na stra­ni­ca­ma ove div­ne ku­ha­ri­ce po­di­je­li­li svo­ja is­kus­tva i naj­dra­že re­cep­te. A tek vri­jed­ni sa­vje­ti is­pre­ple­te­ni re­cep­ti­ma ko­ji­ma ne­će­te mo­ći odo­lje­ti... Ako još nis­te, upoz­naj­te Ana-Ma­ri­ju, Pan­ta­rul i svi­jet ko­ji je iz­ras­tao na lju­ba­vi prema hra­ni pre­to­če­noj na stra­ni­ce ko­je će­te za­si­gur­no lis­ta­ti sa za­do­volj­stvom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.