MAKE UP KOLEKCIJA S POTPISOM CHIARE FERRAGNI

MADE IN ITALY (& INSTAGRAM)

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Pri­re­dio Ivo Pa­rać Fo­to­gra­fi­je Ni­co Bus­tos / Lan­côme

"Du­bo­ko vje­ru­jem da je make up od­lič­no oruž­je kako se osje­ća­ti do­bro sa sa­mim so­bom, da se su­oči­te sa sva­kod­nev­nim iz­a­zo­vi­ma i pos­tig­ne­te sve ci­lje­ve", iz­ja­vi­la je pri­li­kom pred­stav­lja­nja no­ve make up ko­lek­ci­je Lan­côme x Chi­ara Ferragni. Chi­ara je s Lan­côme­om za­po­če­la su­rad­nju 2018. ka­da je pos­ta­la nji­ho­vo za­štit­no li­ce, za­jed­no s Isa­bel­lom Ro­ssel­li­ni, Pe­ne­lo­pe Cruz i Ju­li­jom Ro­berts. "Čast mi je bi­ti mu­za Lan­cômea, za me­ne je to bio vr­hu­nac go­di­ne!" po­nos­na je Chi­ara, 32-go­diš­nja influencer­ica sa 16 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja na Ins­ta­gra­mu. Kći zu­ba­ra ro­đe­na u ta­li­jan­skoj Cre­mo­ni ka­ri­je­ru je za­po­če­la 2009. ka­da je lan­si­ra­la svoj blog "The Blon­de Sa­lad", a go­di­nu da­na kas­ni­je New York Ti­mes ju je pro­gla­sio jed­nom od najvećih mla­dih stil­skih na­da. Go­di­ne 2015. osva­nu­la je na nas­lov­ni­ci špa­njol­skog Vo­gu­ea, či­me je pos­ta­la pr­va blo­ge­ri­ca na nas­lov­ni­ci tog ča­so­pi­sa.

Ko­ja je va­ša de­fi­ni­ci­ja lje­po­te, a ko­ja sreće?

Chi­ara Ferragni: Sre­ća za me­ne zna­či bi­ti po­no­san na na ono što je­si, i di­je­li­ti to sa oni­ma ko­je vo­liš. Lje­po­ta je, pak, za me­ne vi­še od iz­gle­da, to je sta­nje svi­jes­ti. Lju­di za ko­je ka­že­mo da su li­je­pi, uvi­jek su li­je­pi ne samo iz­va­na, već i iz­nu­tra.

Ka­že­te da ste po­nos­ni na su­rad­nju s Lan­côme­om. Zbog če­ga?

CF: Lan­côme je za me­ne esen­ci­ja bez­vre­men­ske lje­po­te i pros­la­va žens­tve­nos­ti. Po­nos­na što sam jed­na od am­ba­sa­do­ri­ca bren­da, uz Isa­bel­lu Ro­ssel­li­ni i Ju­li­ju Ro­berts, jer one su za me­ne inspiracij­a zbog svo­je po­zi­tiv­nos­ti i vri­jed­nos­ti ko­je ga­je.

Vaš naj­bo­lji beauty-trik za si­tu­aci­je ka­da ste u žur­bi?

CF: Ka­da se ja­ko žu­rim, a že­lim iz­gle­da­ti svje­že i blis­ta­vo, vo­lim sta­vi­ti sja­ji­lo za us­ne u ne­koj la­ga­noj bo­ji, i ma­lo ma­ska­re. I to je sve.

Što na­pra­vi­te ka­da se noć pri­je nis­te do­bro nas­pa­va­li?

CF: Ka­da znam da će na­do­la­ze­ći dan bi­ti te­žak i du­ga­čak, uvi­jek na po­dru­čje is­pod oči­ju na­ne­sem "eye-pat­ch" ma­ske za oko oči­ju, a na ci­je­lo li­ce hi­dra­tant­nu ma­sku, po­go­to­vo ako se noć pri­je ni­sam nas­pa­va­la. Jer, od njih uvi­jek oči iz­gle­da­ju tre­nu­tač­no od­mor­ni­je, i osje­ćam se do­bro u svo­joj ko­ži.

Kako bis­te de­fi­ni­ra­li ve­zu iz­me­đu lje­po­te i sa­mo­po­uz­da­nja?

CF: Sa sa­mo­po­uz­da­njem pos­ta­je­te svjes­ni svo­je lje­po­te, pa se može des­ti­ti da net­ko tko je li­jep, iz­nu­tra i iz­va­na, to­ga za­pra­vo ni­je svjes­tan, ili je pre­vi­še sra­me­ž­ljiv da to priz­na.

Pu­no ste ži­vot­nih tre­nu­ta­ka po­di­je­li­li na Ins­ta­gra­mu. Jes­te li pos­ta­vi­li gra­ni­ce što je pri­vat­no, a što pro­fe­si­onal­no?

CF: Osob­no ni­sam pos­ta­vi­la ni­kak­ve gra­ni­ce, a ni­je ni­ti Fe­dez (moj muž). Otvo­re­ni smo prema di­je­lje­nju svog ži­vo­ta sa svo­jim pra­ti­te­lji­ma. To nam do­no­si is­kus­tva, obo­ga­ću­ju nas kao oso­be, jer za nas tak­va ko­mu­ni­ka­ci­ja ni­je jed

Predmet dvi­ju har­var­d­skih stu­di­ja i naj­u­tje­caj­ni­ja oso­ba u svi­je­tu mo­de prema ča­so­pi­su For­bes, CHI­ARA FERRAGNI, MO­ŽDA NAJPOZNATI­JA INFLUENCER­ICA NA SVI­JE­TU, ot­kri­va nam stvar­nu oso­bu ko­ja se kri­je iza Instagram pro­fi­la @chi­ara­fer­rag­ni sa 16 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja

no­s­mjer­na, mi do­is­ta či­ta­mo ko­men­ta­re, na mno­ge i od­go­va­ra­mo, či­ta­mo po­ru­ke ko­je nam ša­lju, i od­go­va­ra­mo na ve­ći­nu ema­ilo­va. Osim to­ga, tu su na­ši "fa­no­vi broj 1": u zad­njih mje­se­ci mo­je trud­no­će, mo­ra­la sam ču­va­ti trud­no­ću i bi­ti u kre­ve­tu jer je bi­lo ne­kih kom­pli­ka­ci­ja s be­bom. Za me­ne je to bio te­žak pe­ri­od, bi­la sam ja­ko tuž­na i bo­ja­la sam se za be­bi­no zdrav­lje... mo­ji fol­lowe­ri su me stal­no uve­se­lja­va­li, a oni ko­ji su ta­ko ne­što is­ku­si­li su me utje­ši­li sa svo­jim is­kus­tvi­ma.

Ča­so­pis Te­en Vo­gue dao vam je 2011. ti­tu­lu "Blog­ger of the Mo­ment", i ota­da je va­ša ka­ri­je­ra kre­nu­la vr­to­gla­vom br­zi­nom prema go­re. Što bis­te sa­vje­to­va­li ne­ko­me tko želi pos­ta­ti blo­ger?

CF: Savjetoval­a bih mu da pro­na­đe svoj je­dins­tve­ni glas, i da se okru­ži lju­di­ma ko­ji ga po­dr­ža­va­ju. Put prema go­re ni­je lak jer ima pu­no kon­ku­ren­ci­je, ali za one ko­ji ima­ju do­bre i jas­ne ide­je o to­me što že­li­te bi­ti, uvi­jek ima mjes­ta.

Ima­te 16 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja i obo­ža­va­te­lja... Osje­ća­te li pri­ti­sak zbog to­ga što ste iko­na sti­la i uzor mno­gi­ma te kako se no­si­te s ti­me?

CF: Ne, ne osje­ćam ni­ka­kav pri­ti­sak, je­di­no što že­lim je uvi­jek bi­ti svo­ja, i moj mot­to je “uvi­jek bi­ti naj­bo­lja ver­zi­ja se­be”. Ako se bo­jim da ću ne­ko­ga razočarati, on­da sam to ja: bo­jim se da ću razočarati se­be. Jer, to je ne­što što sam na­uči­la kroz sve ove go­di­ne: ka­da tre­ba­te do­ni­je­ti ne­ku od­lu­ku, do­ne­si­te onu ko­ja će vas usre­ći­ti i ona ko­ja od­go­va­ra va­šoj osob­nos­ti. Ni­ka­da ne­moj­te ra­di­ti ne­što samo za­to što dru­gi to od vas oče­ku­ju.

Ko­li­ko vre­me­na pro­vo­di­te onli­ne, a ko­li­ko s uga­še­nim mo­bi­te­lom?

CF: Pu­no vre­me­na pro­vo­dim na iPho­neu, na Ins­ta­gra­mu i What­sap­pu, jer sa svo­jim ti­mom čes­to di­sku­ti­ram na What­sapp gru­pa­ma, a e-ma­ilo­ve ko­ris­tim za važ­ne stva­ri. I ne is­klju­ču­jem mo­bi­tel ni­ka­da, čak i dok spa­vam.

PALETA ZA OČI FLIRTING PALETTE JE JUNAKINJA KO­LEK­CI­JE KO­JA JE OČITO INSPIRIRAN­A INSTAGRAMO­M

Moj mo­to je “uvi­jek bi­ti naj­bo­lja ver­zi­ja se­be”. To je ne­što što sam na­uči­la kroz sve

ove go­di­ne: ka­da tre­ba­te do­ni­je­ti ne­ku od­lu­ku, do­ne­si­te onu ko­ja će vas usre­ći­ti i ona ko­ja od­go­va­ra va­šoj osob­nos­ti. Ni­ka­da ne­moj­te ra­di­ti ne­što samo za­to što dru­gi to od

vas oče­ku­ju, na­po­mi­nje Chi­ara

Ferragni.

LAN­CÔME X CHI­ARA FERRAGNI Ma­de­mo­isel­le Chi­ara Palette, 509 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.