U TRENDU: RIBARSKA MREŽA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - LIU JO

Ha­lji­ne od tan­kog, proz­rač­nog i za ko­žu ugod­nog ple­ti­va ljet­ni su hit, baš kao i ša­re­ni pat­c­hwork pu­lo­ve­ri od kon­ca ko­ji, kad ih odje­ne­te pre­ko crop to­pa ili gor­njeg di­je­la ku­pa­ćeg kos­ti­ma, pos­ta­ju iz­nim­no sek­si ko­mad. In­s­pi­ra­ci­ju za ovu so­fis­ti­ci­ra­nu va­ri­jan­tu bo­ho lo­oka pro­na­đi­te u ko­lek­ci­ja­ma mod­nih ku­ća Etro i

Mi­sso­ni.

ALAÏA C&A # 60 kn # 749 kn

MI­SSO­NI SPRINGFIEL­D # 229 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.