MODNA JESEN U ZNAKU VELIKIH ZVIJEZDA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Ha­iley Bal­dwin za Miu Miu, Ka­ia Ger­ber za Jim­my Choo, Gi­gi Ha­did za Bur­ber­ry, Ari­ana Gran­de za Gi­ven­c­hy - i naj­poz­na­ti­ji svjet­ski bren­do­vi zna­ju da slav­no ime do­no­si 'bo­nus'. Brend Miu Miu ne­dav­no je pred­sta­vio svo­ju vi­zi­ju mod­ne je­se­ni i zi­me, oda­brav­ši za svo­ju naj­no­vi­ju mu­zu Ha­iley Bi­eber (ex. Bal­dwin), slav­nu kći još slav­ni­jeg oca Ale­ca Bal­dwi­na i su­pru­gu Jus­ti­na Bi­ebe­ra. Cvjet­ni uzor­ci i bo­ga­ti bro­ka­ti obi­lje­žit će jesen i zi­mu bren­da Miu Miu, ko­ji kam­pa­njom "Paws Up" sla­vi mla­de­nač­ku slo­bo­du, avan­tu­ru, lu­ta­nja .... Sli­ke, ko­je je sni­mio Ed­die Wrey, pri­ka­zu­ju ele­gant­nu dje­voj­ku ko­ja lu­ta pre­kras­nim kra­jo­li­kom Mon­ta­ne, gdje su svi nes­pu­ta­ni, vo­ze se u ka­nu­ima, za­bav­lja­ju u po­lji­ma, su­pros­ta­viv­ši mod­nu ele­gan­ci­ju rus­ti­kal­noj sce­no­gra­fi­ji.

Još "vru­će" su i fo­to­gra­fi­je kam­pa­nje Alexan­de­ra McQu­eena s Ka­te Moss, u ko­joj je na­gla­sak na pre­di­men­zi­oni­ra­nim ha­lji­na­ma, odi­je­li­ma i za­ko­vi­ca­ma. Jesen do­no­si i jed­nu ek­s­klu­zi­vu. Na­ime, Ka­te Moss, una­toč sla­vi i is­kus­tvu, do­sad ni­je bi­la glav­no li­ce Ar­ma­ni­je­vih kam­pa­nja. U kam­pa­nji "Rhap­sody in Blue”, kako ju je na­zvao ta­li­jan­ski di­zaj­ner, Ka­te se po­jav­lju­je u ele­gant­nom pla­vom odi­je­lu te s no­vom fri­zu­rom - ja­ko pla­vim, rav­nim bo­bom.

Jim­mu Choo, brend ko­ji do­sad ni­je bi­rao mla­de mo­de­le, ove se go­di­ne od­lu­čio za 17-go­diš­nju Ka­ia Ger­ber (li­je­vo); kam­pa­nja bren­da Miu Miu s Ha­iley Bi­eber (ex. Bal­dwin) u glav­noj ulo­zi (des­no, do­lje) Kam­pa­nju mod­nog bren­da Gi­or­gio Ar­ma­ni s Ka­te Moss u glav­noj ulo­zi sni­mio je dvo­jac Mert & Mar­cus (sa­svim go­re), a to je bi­la pr­va su­rad­nja slav­ne ma­ne­ken­ke i ovog mod­nog bren­da. 45-go­diš­nja ma­ne­ken­ka zvijezda je i kam­pa­nje Alexan­de­ra McQu­eena jesen/ zi­ma 2019. (go­re i li­je­vo)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.