KARIKA NA KARIKU...

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Pro­zir­ni ka­jak hit je lje­ta! Ovaj lje­po­tan, pro­izve­den u tvrt­ki Crys­tal Kayak, na­prav­ljen je od spe­ci­fič­nog ma­te­ri­ja­la ko­ji se ko­ris­ti u iz­ra­di ne­pro­boj­nih sta­ka­la, po­put onih za zra­ko­plo­ve. Vi­ši je od kla­sič­nog ka­ja­ka, ima er­go­nom­ska sje­da­la, smje­šte­na ni­sko u čam­cu, što omo­gu­ća­va lak­še ma­ne­vri­ra­nje kroz vo­du. I, što ni­je za­ne­ma­ri­vo, ne­što je lak­ši od obič­nih ka­ja­ka te­ži oko 22 kg. Tre­nu­tač­na mu je ci­je­na oko 1500 do­la­ra. Za ovo lje­to zla­tar­ni­ce Zaks pri­pre­mi­le su mod­ne do­dat­ke ko­ji, u kom­bi­na­ci­ji s pre­pla­nu­lom ko­žom, da­ju sa­vr­šen ljet­ni look. Žens­tve­ni i pro­fi­nje­ni mod­ni iz­ri­čaj sva­ke da­me do­ći će do iz­ri­ča­ja uz ele­gant­no zla­to njež­nih li­ni­ja, a so­fis­ti­ci­ra­ni sre­br­ni obli­ci uvje­rit će vas kako sre­bro ni­je ni­ma­lo "hlad­no", kako se to čes­to može ču­ti. Što­vi­še, do­dat će da­šak žens­tve­nos­ti Ka­ri­ke i im­pre­siv­no ple­ti­vo te atrak­tiv­ne ho­op na­uš­ni­ce ko­je či­ne tren­di okos­ni­cu ovo­ga vječ­nog na­ki­ta.

SVAKA BOJA FREYWILLE MONOKROMAT­SKIH NARUKVICA MOŽE SE KOMBINIRAT­I U HARMONIČAN ODNOS S DRUGOM BOJOM, SLAVEĆI VAŽAN ODNOS U

ŽIVOTU - PRIJATELJS­TVO

MJERA ZA POTPUNI UŽITAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.