Le­pr­ša­vi sjaj lje­ta

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Lju­bi­te­lje mi­ni­ma­lis­tič­kog sti­la Ar­gen­tum je ovog lje­ta iz­ne­na­dio atrak­tiv­nim sre­br­nim na­ruk­vi­ca­ma raz­li­či­tih boja i de­ta­lja. Ovu le­pr­ša­vu ko­lek­ci­ju in­s­pi­ri­rao je šar­man­tan ka­rak­ter lje­ta ko­ji jed­nos­tav­no po­zi­va da kre­ne­te u avan­tu­ru - za­nos­no sre­bro, raz­no­boj­ne per­li­ce, mo­der­ni pri­vjes­ci i ši­ro­ki osmi­jeh ne­ka bu­du va­ši ljet­ni adu­ti. Vi­še narukvica is­tog ili slič­nog obli­ka na jed­noj ru­ci pra­vi je trend. Pro­na­đi­te svo­ju kom­bi­na­ci­ju boja i "za­či­ni­te" svoj ljet­ni look.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.