Trend

UHVA­ĆE­NE U MRE­ŽU

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Mo­da -

Trend ma­te­ri­ja­la ko­ji na­li­ku­ju ri­bar­skoj mre­ži zav­la­dao je mod­nim ko­lek­ci­ja­ma za lje­to 2019. i, na­rav­no, stre­et style sce­nom. Ru­pi­čas­ti odjev­ni ko­ma­di ve­lik su hit iz dva raz­lo­ga: em su proz­rač­ni i ugod­ni na vi­so­kim ljet­nim tem­pe­ra­tu­ra­ma, em ot­kri­va­ju go­lu ko­žu i iz­gle­da­ju iz­nim­no sek­si.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.