Mr­ša­vi­mo od hra­ne si­ro­maš­ne mas­ti­ma

Glu­mi­ca Me­gan Fox LCHF di­je­tom vra­ti­la je sta­ru fi­gu­ru na­kon po­ro­da, a J. Lo već je go­di­na­ma na di­je­ti bez še­će­ra i ug­lj­ko­hi­dra­ta, ali ko­ja uklju­ču­je obi­lje zdra­vih mas­no­ća

Večernji list - Hrvatska - Diva - - U Fokusu -

Ni­je is­ti­na. Odnos iz­me­đu tje­les­ne te­ži­ne i po­troš­nje mas­ti još ni­je znans­tve­no do­ka­zan. Od­lu­ču­ju­ći fak­tor je dnev­ni unos ka­lo­ri­ja. Ako umjes­to ko­ba­si­ce je­de­mo tjes­te­ni­nu, sve­jed­no ne­će­mo smr­ša­vje­ti jer će vi­so­ko­pre­ra­đe­ni ug­lji­ko­hi­dra­ti ome­ta­ti gu­bi­tak mas­no­će. Iako mas­ti ima­ju ve­ću gus­to­ću ener­gi­je od ug­lji­ko­hi­dra­ta, one će nas pri­je za­si­ti­ti. Ide­al­no je za­to uz na­mir­ni­ce si­ro­maš­ne mas­ti­ma jes­ti pu­no po­vr­ća jer ono ima naj­ni­žu gus­to­ću ener­gi­je i ta­ko ne une­se­mo to­li­ko pu­no ka­lo­ri­ja kao što bi­smo to u kom­bi­na­ci­ji mas­ne hra­ne i ug­lji­ko­hi­dra­ta po­put tjes­te­ni­ne, ri­že ili krum­pi­ra. Ova kom­bi­na­ci­ja či­ni pra­vu rav­no­te­žu, s ob­zi­rom na omjer gus­to­će ener­gi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.