Sva­đa je do­bra za ve­zu, ali mo­ra­te se zna­ti sva­đa­ti

Večernji list - Hrvatska - Diva - - U Fokusu -

Te­melj us­pješ­ne ve­ze je u zdra­voj ko­mu­ni­ka­ci­ji. To, na­rav­no, ne zna­či da će­te mo­ra­ti iz­bje­ga­va­ti su­ko­be i sva­đe kako bis­te odr­ža­li sa­vr­še­nu ve­zu. Upra­vo su­prot­no, ko­mu­ni­ka­ci­ja mo­ra bi­ti is­kre­na. Ako pr­lja­vo rub­lje gu­ra­te pod te­pih ra­di pri­vid­nog mi­ra, samo pro­dub­lju­je­te pro­ble­me. I po­sva­đaj­te se ako će to do­ni­je­ti ko­rist, ali pa­zi­te da va­še sva­đe os­ta­nu samo va­še (ne mi­je­šaj­te u to dje­cu, sve­kr­vu, maj­ku...) i ne­ka sva­đe bu­du zbog pra­vog raz­lo­ga, a ne zbog lanj­skog sni­je­ga. Ne na­pa­daj­te part­ne­rov ka­rak­ter i sa­mo­po­što­va­nje, ne­go se usre­do­to­či­te na stvar­ni pro­blem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.