Pod­stra­na

– MA­LI MEDITERAN POD PERUNOM

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Promo - Tekst i fo­to­gra­fi­je TZ Pod­stra­na

Pod­stra­nja­ni pru­ža­ju li­jep pri­mjer kako se pos­tu­pa s ba­šti­nom, ne samo s nje­zi­nim kul­tur­no-po­vi­jes­nim ne­go i s onim dru­gim, ku­di­ka­mo sta­ri­jim di­je­lom – s ge­ograf­skim po­lo­ža­jem i svim nje­go­vim bla­go­da­ti­ma. Na tlu ta­ko slo­je­vi­ta nas­li­je­đa Pod­stra­nja­ni i da­nas mu­dro gra­de: ula­žu pr­vo u si­gur­ne te­me­lje, to jest u pri­rod­ne, zdra­ve na­mir­ni­ce s tla i iz mo­ra, po­tom u ar­hi­tek­tu­ru nad­grad­nje, u ži­vot­ni i rad­ni pros­tor, te ko­nač­no u opre­mu to­ga pros­to­ra u skla­du sa sve so­fis­ti­ci­ra­ni­jim ži­vot­nim zah­tje­vi­ma.

S gra­ni­ca­ma ko­je “iz­ra­nja­ju iz mo­ra”, a pe­nju se do vr­ho­va br­da Pe­ru­na, Pod­stra­na svo­jom gus­tom kra­jo­braz­nom

raz­no­li­koš­ću osi­gu­ra­va cje­lo­vi­te stam­be­no-gos­po­dar­ske uvje­te svo­jim mje­šta­ni­ma i omo­gu­ću­je uis­ti­nu bo­gat tu­ris­tič­ki me­ni.

Smje­štaj za gos­te u Pod­stra­ni ima sve pred­nos­ti iz­van­grad­skog bo­rav­ka u sr­cu Dal­ma­ci­je. Ve­ći­na pod­stran­skih smje­štaj­nih obje­ka­ta ima atrak­tiv­ne vi­zu­re – ili su uz mo­re ili su na pi­to­moj br­d­skoj pa­di­ni, odak­le se po­gle­dom da­ju do­hva­ti­ti i su­sjed­ni oto­ci. Iz ne­kih se, pak, već s pra­ga može otis­nu­ti na iz­let bro­dom ili vož­nju ka­ja­kom, ili za­ko­ra­či­ti na sta­zu ili put ko­ji vo­de do ne­ke od pod­stran­skih za­nim­lji­vos­ti ili prema ne­koj od tu­ris­tič­kih zna­me­ni­tos­ti u su­sjed­stvu, u Spli­tu, Omi­šu, Žr­nov­ni­ci, na Bra­ču.

Pod­stran­skim su gos­ti­ma na ras­po­la­ga­nju sve ka­te­go­ri­je smje­šta­ja, od skrom­no­ga do luk­suz­nog, od in­tim­no­ga do gla­mu­roz­nog: vi­še od 1300 apart­ma­na i 50 ku­ća za od­mor, vi­še od 120 vi­la s ba­ze­nom te osam ho­te­la, od ko­jih dva s 3*, pet sa 4* i je­dan, Le Me­ri­di­en Lav, s 5*. Pred­nost gas­tro po­nu­de pod­stran­skog tu­ris­tič­kog me­ni­ja u od­no­su na mno­ge dru­ge na Ja­dra­nu upra­vo je u autoh­to­nos­ti na­mir­ni­ca i ori­gi­nal­nos­ti nji­ho­ve pre­ra­de, što se u Pod­stra­ni nje­gu­je još od an­tič­kih vre­me­na. Svje­do­če to os­ta­ci luk­suz­nih vi­la rim­ske aris­to­kra­ci­je iz 5. i 6. st., či­ji su ugled­ni vlas­ni­ci oda­bra­li baš tu, u Pod­stra­ni, uži­va­ti sve bla­go­da­ti zas­lu­že­no­ga od­mo­ra. Kako on­da, ta­ko i da­nas! S tim da su se, uz vječ­no vi­no, ri­be i mas­li­no­vo ulje, na je­lov­ni­ku u me­đu­vre­me­nu naš­li i ne­ki dru­gi spe­ci­ja­li­te­ti, po­put gla­so­vi­ta po­ljič­ko­ga so­par­ni­ka, ko­ji se kao pri­log da­nas može uži­va­ti u go­to­vo svakom ugos­ti­telj­skom objek­tu, te pi­zza i svih vr­sta fast fo­oda. Osim smje­šta­ja i pre­hra­ne, pod­stran­skim se gos­ti­ma nu­de raz­ni mor­ski, ri­ječ­ni i vi­sin­ski sa­dr­ža­ji, od opu­šta­ju­ćih i za­bav­nih do sport­sko-re­kre­ativ­nih.

Šest ki­lo­me­ta­ra dug niz šljun­ča­nih i pješ­ča­nih pla­ža, s po­t­vr­đe­no visokom čis­to­ćom mo­ra, oprem­ljen je šet­ni­com, plaž­nim rek­vi­zi­ti­ma i plo­vi­li­ma ko­ji­ma se ra­do za­la­zi i u do­nji tok ri­je­ke Žr­nov­ni­ce, a vr­hun­ci su sti­je­ne Pe­ru­na, sve­te go­re pr­vih hr­vat­skih do­se­lje­ni­ka i jed­nog od naj­bo­lje oču­va­nih pras­la­ven­skih sve­ti­šta u Hr­vat­skoj, osva­ja­ju se ra­do: i pje­šač­ko-pla­ni­nar­skim, i bi­cik­lis­tič­kim, i pe­njač­kim smje­ro­vi­ma, i to al­pi­nis­tič­ki­ma i via fer­ra­ta!

Ne do­la­ze pod­stran­ski gos­ti u Pod­stra­nu samo lje­ti – jer do­is­ta, tu se može uži­va­ti, re­kre­ira­ti i is­tra­ži­va­ti ci­je­le go­di­ne – pa ipak se tek s to­pli­jim mje­se­ci­ma broj lju­di u Pod­stra­ni uvi­šes­tru­či. To je do­ba kad se ži­vot odvi­ja va­ni. Pod­stran­ske uli­či­ce, te­ra­se i bal­ko­ni, vr­to­vi, pla­že, lu­či­ce i šet­ni­ce vr­ve ži­vah­nim zvu­ci­ma, bo­ja­ma i mi­ri­si­ma. Ža­mor, glaz­ba i smi­jeh ko­ji se ču­ju ipak ni­su po­sve spon­ta­ni. Ve­ći­na je to­ga plod pom­no is­pla­ni­ra­nog Kul­tur­nog lje­ta ko­jim Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca, u su­rad­nji s ne­ko­li­ko mjes­nih udru­ga, sva­ke go­di­ne ti­je­kom osam­de­set vre­lih da­na bi­ra­nim sa­dr­ža­ji­ma os­vje­ža­va svo­je gos­te i do­ma­ći­ne. U skla­du s do­brim sta­rim re­cep­tom: po­ne­što za sva­či­ji ukus! Ne samo gur­man­ski ne­go i lir­ski, i li­kov­ni, i na­tje­ca­telj­ski, i glaz­be­ni. Ali u sva­ko­me slu­ča­ju – sa zr­nom so­li! Mor­ske, na­rav­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.