VRI­JE­ME ZA NJE­GU NA­KON SUN­CA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty - Pri­pre­mio Ivo Pa­rać Fo­to­gra­fi­je Di­va ar­hi­va

Uz od­go­va­ra­ju­ću za­šti­tu od štet­nih UV zra­ka, iz­nim­no je važ­na i NJEGA NA­KON IZLAGANJA SUNCU zbog ob­nav­lja­nja kože i zdra­vog iz­gle­da. Ko­ris­te­ći tak­ve pre­pa­ra­te ko­ža će bi­ti hi­dri­ra­na, ot­por­na i sprem­na na agre­siv­no dje­lo­va­nje sun­če­vih zra­ka.

Na­kon izlaganja suncu, ko­ža može odre­agi­ra­ti upa­lom, može po­cr­ve­nje­ti, na­bu­bri­ti i pos­ta­ti bol­na. Sta­ni­ce epi­der­me ta­da br­zo odu­mi­ru i uk­la­nja­ju se lju­šte­njem kože (apop­to­za). Ta­ko iz­go­re­na ko­ža postaje osjet­lji­vi­ja na sun­ce jer su UVB zra­ke pro­mi­je­ni­le DNK sta­ni­ca epi­der­me. Sto­ga je nuž­no ko­žu umi­ri­ti na­kon du­ljeg izlaganja suncu. Iz­la­ga­njem UVA zra­ka­ma (ko­je pred­stav­lja­ju 98% UV zra­ka na po­vr­ši­ni Zem­lje) mo­gu se stvo­ri­ti slo­bod­ni ra­di­ka­li i iz­mi­je­ni­ti DNK sta­ni­ce der­me, mi­je­nja­ju­ći vlak­na ko­la­ge­na i elas­ti­na. Gli­ka­ci­ja, ti­je­kom ko­je ta vlak­na pos­ta­ju kru­ta i gu­be svo­ja vi­skoz­no-elas­tič­na svoj­stva, uz­ro­ku­je po­ja­vu bo­ra ili po­ja­ča­va već pri­sut­ne bo­re. Ova po­ja­va, ko­ja pro­iz­la­zi iz re­ak­ci­je pro­te­ina kože (ko­la­gen i elas­tin) i še­će­ra, ta­ko ubr

za­va sta­re­nje kože. Kar­no­zin, ko­ji se na­la­zi pri­mje­ri­ce u Bi­olo­gique Rec­her­c­he Répa­ra­ti­on U.V., za­uzi­ma mjes­to pro­te­ina i re­agi­ra sa še­će­rom, ta­ko da su vlak­na ko­la­ge­na i elas­ti­na za­šti­će­na. Osim UV zra­ka, na ko­žu ti­je­kom bo­rav­ka na mo­ru agre­siv­no dje­lu­ju pi­je­sak, vo­da, vje­tar i sol. Na kra­ju da­na pri­rod­na za­šti­ta kože je os­lab­lje­na. Nje­zin se za­štit­ni hi­dro­li­pid­ni sta­nju­je us­li­jed če­ga postaje pro­pus­ni­ja za UV zra­ke, is­u­še­na i sklo­na štet­nom dje­lo­va­nju slo­bod­nih ra­di­ka­la. Upra­vo je za­to po­treb­no uz oda­bir pro­izvo­da za za­šti­tu od sun­ca po­seb­nu po­zor­nost po­sve­ti­ti za­šti­ti kože na­kon sun­ča­nja, a u tu svr­hu koz­me­tič­ki bren­do­vi spe­ci­ja­li­zi­ra­ni za sun­ča­nje nu­de svo­je ver­zi­je umi­ru­ju­ćih bal­za­ma, kre­ma ili ge­lo­va, čak i ulja ko­ja ob­nav­lja­ju ko­žu.

Mli­je­ka za nje­gu mo­gu se ko­ris­ti­ti za efekt pro­du­lji­va­nja pre­pla­nu­log te­na i in­ten­ziv­nu hi­dra­ta­ci­ju, dok su tek­s­tu­re ge­la naj­češ­će pr­va po­moć ako pre­tje­ra­mo...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.