Soč­ne & voć­ne bo­je za us­ne

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty -

No­va ši­ro­ka paleta ša­re­nih voć­nih L'Occitane ma­ski za li­ce, pi­lin­ga, bal­za­ma i ru­že­va za us­ne ima is­ti

cilj: uči­ni­ti va­šu ko­žu ljep­šom i sjaj­ni­jom. Osim ukus­nih pi­lin­ga za us­ne, tu su i slas­ni bal­za­mi u bo­ji ko­ji će us­ne ops­kr­bi­ti vla­gom i na­gla­si­ti nji­ho­vu pri­rod­nu bo­ju, a voć­ni ru­že­vi obo­ga­će­ni vi­ta­mi­nom E os­ta­vit će us­ne pot­pu­no neo­do­lji­vi­ma i sprem­ni­ma za

soč­ne po­ljup­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.