TUNA NA PAŠTICADU (za 4 oso­be)

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Kuhinja -

Tu­nu vo­li­mo u svim obli­ci­ma i uz or­ha­na (go­fa), go­to­vo je stal­ni sta­nov­nik na­še kar­te. Pre­pe­ći je u ta­vi i ni­je ne­ki pro­blem, pa­zi­te samo da je ne pre­su­ši­te (well do­ne – kao i kod bif­te­ka – da­le­ko je od idealnog iz­bo­ra). Pri­pre­mi­te li je s ovim bo­ga­tim uma­kom ko­ji se ra­di po uzo­ru na svi­ma omi­lje­nu pašticadu, ušte­djet će­te si str­ku ku­ha­nja dok su gos­ti za sto­lom. Ovaj re­cept ču­va­mo kao as u ru­ka­vu za ne­ke po­seb­ne blag­dan­ske me­ni­je, a na­da­mo se da će­te i vi. 4 odre­ska tu­ne (200 –250 g sva­ki)

5 – 6 žli­ca mas­li­no­va ulja

1 ve­ći cr­ve­ni luk, sit­no na­sjec­kan 1 mr­k­va, sit­no na­sjec­ka­na ili na­ri­ba­na

4 fi­le­ta sla­nih in­ću­na

4 češ­nja češ­nja­ka, sit­no na­sjec­ka­na

sol svje­že mlje­ve­ni cr­ni pa­par 200 ml pro­še­ka

100 ml cr­nog vi­na

2 žli­či­ce kon­cen­tra­ta raj­či­ce

4 – 5 su­hih šlji­va

3 klin­či­ća

1 lo­vo­rov list 1 žli­ca bal­za­mič­nog oc­ta

1 žli­ca ka­pa­ra

U ši­ro­koj du­bo­koj ta­vi za­grij­te mas­li­no­vo ulje pa pre­pr­ži­te odre­ske tu­ne s obje stra­ne. Izva­di­te ih na ta­njur i os­ta­vi­te po stra­ni. Na

ulje u ko­jem se pr­ži­la tuna sta­vi­te luk i mr­k­vu pa ih os­ta­vi­te na sred­nje ja­koj va­tri dok ne uve­nu. Do­daj­te fi­le­te sla­nih in­ću­na i nas­ta­vi­te ku­ha­ti dok se ne ras­pad­nu. Za­tim do­daj­te češ­njak te za­pr­šku ma­lo po­so­li­te i po­pa­pri­te. Pod­lij­te za­tim za­pr­šku pro­še­kom i cr­nim vi­nom te pus­ti­te da al­ko­hol is­pa­ri. Sma­nji­te va­tru, do­daj­te kon­cen­trat raj­či­ce,

su­he šlji­ve, klin­či­će i lo­vo­rov list. Za­tim vra­ti­te tu­nu u umak i ku­haj­te 20-ak mi­nu­ta, dok tuna ne bude go­to­va i dok se oku­si ne pro­žmu. Pred kraj do­daj­te bal­za­mič­ni ocat. Pro­pa­si­raj­te umak ta­ko da bude gust i jed­no­li­čan pa ga vra­ti­te u ta­vu da se još ma­lo ugri­je. Do­daj­te ka­pa­re, ku­šaj­te i po po­tre­bi pri­la­go­di­te za­či­ne. Pos­lu­ži­te uz

njo­ke ili dru­gi pri­log po že­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.