TORTA OD GRIZA U ŠERBETU

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Kuhinja -

Ovaj smo de­sert Mi­lan i ja pr­vi put ku­ša­li u Ate­ni kad smo – kao pra­vi tu­ris­ti – iz­mo­re­ni li­panj­skim sun­cem uma­lo zas­pa­li na­sred res­to­ra­na na­kon ruč­ka s po­gle­dom na Akro­po­lu. Sre­ćom, ko­mad grč­ke slas­ti­ce ga­lak­to­bo­ure­ko br­zo nas je raz­bu­dio. U me­đu­vre­me­nu je ne­ko vri­je­me bio na Pan­ta­ru­lo­vu je­lov­ni­ku, sad ga ne­ma, ali mu se kod kuće uvi­jek ra­do vra­ća­mo. Do­bro ohla­đen, ide­alan je za kraj ljet­nog obro­ka, ali ima i ma­nu: br­zo nes­ta­je.

TORTA

5 ja­ja

1 žli­ca ek­s­trak­ta va­ni­li­je

1 l mli­je­ka

160 g kris­tal še­će­ra 120 g pše­nič­ne kru­pi­ce (griza)

50 g mas­la­ca

500 g ko­ra za sa­vi­ja­če 100 ml ras­top­lje­nog mas­la­ca

ŠERBET

400 g še­će­ra

700 ml vo­de ko­ra 1 ne­pr­ska­nog li­mu­na, na­re­za­na na

tra­ki­ce

1 žli­ca li­mu­no­va so­ka

U zdje­li pje­nja­čom la­ga­no is­tu­ci­te ja­ja i ek­s­trakt

va­ni­li­je.

Mli­je­ko i še­ćer sta­vi­te u lo­nac pa ku­haj­te na la­ga­noj va­tri. Kad se mli­je­ko ugri­je, pos­tup­no do­daj­te griz i ne­pres­ta­no mi­je­šaj­te, dok se smje­sa ne zgus­ne. Mak­ni­te lo­nac s va­tre. Sa­svim po­la­ga­no i ne pres­ta­ju­ći mi­je­ša­ti do­daj­te is­tu­če­na ja­ja. Važ­no je da ja­ja uli­je­te ja­ko po­la­ko kako se ne bi sku­ha­la i pre­tvo­ri­la u kaj­ga­nu. Na­po­s­ljet­ku do­daj­te i mas­lac te mi­je­šaj­te dok se ne ras­to­pi.

Pus­ti­te kre­mu da se pro­hla­di, mi­je­ša­ju­ći s vre­me­na na vri­je­me kako se ne bi stvo­ri­la ko­ri­ca

na po­vr­ši­ni.

Za­grij­te peć­ni­cu na 180 stup­nje­va. U ka­lup pro­mje­ra 26 cm ili va­tros­tal­nu po­su­du slič­ne ve­li­či­ne (važ­no je da ne­ma odvo­ji­vo dno kako bi se pos­li­je mo­gao za­dr­ža­ti šerbet) re­daj­te ko­re jed­nu po jed­nu, a sva­ku pre­ma­ži­te ras­top­lje­nim mas­la­cem. Na dno ka­lu­pa slo­ži­te 7 ili 8 ko­ra ta­ko da vi­se ma­lo pre­ko ru­ba ka­lu­pa. Ulij­te kre­mu pa je pre­krij­te s još 6 ili 7 ko­ra od ko­jih će­te sva­ku pre­ma­za­ti mas­la­cem. Po vr­hu za­re­ži­te ko­re u

šni­te (ona­ko kako će­te ih re­za­ti pos­li­je, no ne­moj­te ih pre­re­za­ti u pot­pu­nos­ti, samo ocr­taj­te bu­du­će šni­te po vr­hu), a vi­šak ko­ra oko ru­ba ka­lu­pa odre­ži­te. To je naj­lak­še na­pra­vi­ti ku­hinj­skim ška­ra­ma. Pre­ma­ži­te vrh pi­te mas­la­cem, po­pr­skaj­te vo­dom i pe­ci­te 30 – 40

mi­nu­ta dok vrh ne pos­ta­ne zlat­no­žut. U me­đu­vre­me­nu sta­vi­te še­ćer, vo­du i ko­ru li­mu­na na sred­nje ja­ku va­tru i ku­haj­te 5 mi­nu­ta, dok se še­ćer ne ras­to­pi. Do­daj­te li­mu­nov sok i ku­haj­te

još 3 mi­nu­te. Od­stra­ni­te ko­ru li­mu­na. Kad izva­di­te tor­tu iz peć­ni­ce, po­la­ko je pre­lij­te vru­ćim šer­be­tom. Os­ta­vi­te je da se pot­pu­no ohla­di i da upi­je što vi­še šer­be­ta. Do pos­lu­ži­va­nja

ču­vaj­te u hlad­nja­ku i ne od­li­je­vaj­te šerbet.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.