"DNEVNIK DIANE BUDISAVLJE­VIĆ"

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Ovo je film o Di­ani Budisavlje­vić, iz­nim­noj že­ni ko­ja uda­jom od 1919. go­di­ne ži­vi u Za­gre­bu. Uvje­re­na da nje­zin ži­vot ni­je vred­ni­ji od ži­vo­ta ne­duž­no pro­go­nje­nih, Di­ana Budisavlje­vić s ne­ko­li­ci­nom pri­ja­te­lja po­kre­će ak­ci­ju ko­jom iz lo­go­ra Ne­za­vis­ne Dr­ža­ve Hr­vat­ske spa­ša­va vi­še od 10 ti­su­ća dje­ce. Aus­trij­sko po­dri­je­tlo u jed­nom joj je tre­nut­ku iš­lo u pri­log, no u po­vi­jes­nim pre­vi­ra­nji­ma ono postaje te­re­tom zbog ko­jeg je jed­na od najvećih hu­ma­ni­tar­nih pri­ča Dru­go­ga svjet­skog ra­ta os­ta­la ne­is­pri­ča­na. Di­anu glu­mi Al­ma Pri­ca, a od­lič­nu re­ži­ju pot­pi­su­je Da­na Budisavlje­vić ko­joj je ovo pr­vi du­go­me­traž­ni film.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.