MONOPLAY FES­TI­VAL SOLO IZ­VED­BE

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Fes­ti­val Monoplay je pr­vi i je­di­ni do­ma­ći fes­ti­val spe­ci­ja­li­zi­ran za solo iz­ved­be u po­dru­čju su­vre­me­nog ple­sa ko­ji se već je­da­na­es­tu go­di­nu za­re­dom odvi­ja u Za­dru i gdje će od 19. do 23. ko­lo­vo­za re­no­mi­ra­ni umjet­ni­ci su­vre­me­nog ple­sa pred­sta­vi­ti niz raz­no­vr­s­nih solo iz­ved­bi. Pro­gram uklju­ču­je se­dam iz­ved­bi, a na fes­ti­val sti­že i re­no­mi­ra­ni ta­li­jan­ski ko­lek­tiv Fan­ny & Alexan­der. Fes­ti­val se odr­ža­va u or­ga­ni­za­ci­ji Za­dar­sko­ga ples­nog an­sam­bla i umjet­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je 21:21 iz Zagreba. Umjet­nič­ke di­rek­to­ri­ce fes­ti­va­la su Pe­tra Hraš­ća­nec i Sa­nja Pe­trov­ski. Za vri­je­me tra­ja­nja fes­ti­va­la, u pros­to­ru Cr­k­ve sv. Do­mi­ni­ka u Za­dru odr­žat će se i MONOAZA – je­dins­tve­ni umjet­nič­ko-ugos­ti­telj­ski pro­jekt u or­ga­ni­za­ci­ji Mo­no­playa i ba­ra Bo­ta­ni­čar iz Zagreba. Monoaza je svo­je­vr­s­ni park u ko­jem će se odr­ža­ti ne­ko­li­ko iz­lož­bi, pre­zen­ta­ci­ja, pred­stav­lja­nja knji­ga te kon­ce­ra­ta i glaz­be­nih slu­ša­oni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.