ESTHER GERRITSEN žEđ

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Što ka­da oso­ba umi­re, a ra­zu­mi­je ju je­di­no nje­zin fri­zer? Uz šum su­ši­la za ko­su i zvec­ka­nje ška­ra i češ­lje­va, Eli­sa­beth se us­pi­je­va otvoriti i raz­go­va­ra­ti o svom pro­ble­mu. Drug­dje joj to baš i ne ide. Eli­sa­beth, na­ime, bo­lu­je od ra­ka… Me­đu­ljud­ski od­no­si, emo­tiv­na hlad­no­ća, uda­lje­nost i po­ro­ci te­me su ko­je je auto­ri­ca Esther Gerritsen sjaj­no obra­di­la, no naj­vi­še se usre­do­to­či­la na ne­mo­guć­nost vo­lje­nja i os­tva­ri­va­nja is­tin­ske ve­ze s dru­gi­ma. Ko­ji su obras­ci po­na­ša­nja u te­škim tre­nu­ci­ma druš­tve­no pri­hvat­lji­vi? Zbog če­ga od­no­si pu­ca­ju? Od­go­vo­ri se kri­ju u ro­ma­nu ko­ji je is­to­dob­no i po­tre­san i du­ho­vit, za­pa­nju­ju­će stil­ski ose­bu­jan i prot­kan cr­nim hu­mo­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.