RO­BERT MENASSE GLAV­NI GRAD

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Ovo je pri­ča o jed­nom kon­ti­nen­tu, jed­nom gra­du i nje­go­vim sta­nov­ni­ci­ma ko­ji tra­že

svoj put kroz zbr­ku 21. sto­lje­ća. Ovo je bri­ljant­na i sil­no za­bav­na sa­ti­ra, kri­mi­na­lis­tič­ka pri­ča i ko­me­di­ja obi­ča­ja… Pet ju­na­ka i pet pri­ča što se u na­gra­đi­va­nom bes­t­se­le­ru "Glav­ni grad" ma­es­tral­no is­pre­ple­ću na uli­ca­ma Bruxel­le­sa vo­de

nas u samo sr­ce europ­ske po­li­tič­ke ja­ve i europ­skog po­li­tič­kog sna. Če­mu Uni­ja? Ko­je su nje­zi­ne sla­bos­ti, a što nje­zi­na sna­ga, i kako se u nji­ma ogle­da­ju po­vi­jest, sa­daš­njost i bu­duć­nost sva­ke od za­jed­ni­ca ko­ji­ma pri­pa­da­mo?

Od­li­čan stil jed­nog od zna­čaj­ni­jih su­vre­me­nih pi­sa­ca nje­mač­kog je­zi­ka ni na tre­nu­tak ne skre­će ni­ti opra­šta, te do­no­si ro­man ko­ji nam ni­je mo­gao sti­ći u bo­lji tre­nu­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.