BULGARI MAN WOOD NE­RO­LI

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Kao nas­ta­vak proš­lo­go­diš­nje us­pješ­ni­ce Bulgari Man Wood Essen­ce, par­fem­ska ku­ća Bulgari pred­stav­lja nam no­vi mu­ški mi­ris Bulgari Man Wood Ne­ro­li. Mi­ris je na­dah­nut ide­jom po­ve­zi­va­nja čo­vje­ka s gra­dom i pri­ro­dom, a ko­je je pro­že­to vi­tal­nom ener­gi­jom svje­tla. Bulgari Man Wood Ne­ro­li, u obli­ku par­fem­ske vo­de, in­s­pi­ri­ran je pri­ro­dom i Me­di­te­ra­nom - po­dru­čjem ko­je je uvi­jek oku­pa­no svje­tloš­ću i ko­je je dio na­s­lje­đa kuće Bulgari. Ži­vo­pi­san i svjež mi­ris

ci­trus­nih no­ta kre­irao je Mas­ter Per­fu­mer Al­ber­to Mo­ril­las.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.