Iz­la­ga­nje suncu – ko­ža pam­ti!

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Pro­izvo­di li­ni­je Far­ma­kol Der­ma­pip kre­ma i lo­si­on ono su što va­ša ko­ža ovog lje­ta tre­ba. Der­ma­pip lo­si­on za ti­je­lo na­mi­je­njen je za sva­kod­nev­nu nje­gu osjet­lji­ve, su­he, upa­lje­ne i ošte­će­ne kože. Za­hva­lju­ju­ći ak­tiv­nim pri­rod­nim sas­toj­ci­ma hra­ni i du­bin­ski vla­ži ko­žu da­ju­ći joj elas­tič­nost i bar­šu­nas­tu me­ko­ću. Ide­alan je za ubla­ža­va­nje cr­ve­ni­la i na­pe­tos­ti kože na­kon izlaganja suncu, za su­hu i osjet­lji­vu ko­žu kao pri­rod­na po­moć kod iri­ta­ci­ja. Der­ma­pip kre­ma je in­ten­ziv­na umi­ru­ju­ća i re­ge­ne­ra­tiv­na kre­ma na­mi­je­nje­na ošte­će­noj ko­ži sa su­him le­zi­ja­ma. Ak­tiv­ni sas­toj­ci Der­ma­pip kre­me dje­lu­ju ta­ko da pre­ve­ni­ra­ju se­kun­dar­nu in­fek­ci­ju, umi­ru­ju upal­ni pro­ces, po­bolj­ša­va­ju re­ge­ne­ra­ci­ju kože i pro­izvod­nju

ko­la­ge­nih vla­ka­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.