Re­ci "Bo­njo­ur" du­gač­kim, na­gla­še­nim tre­pa­vi­ca­ma

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

No­va ma­ska­ra Bo­ur­jo­is Big La­shes Oh Oui! dat će tvo­jim tre­pa­vi­ca­ma spek­ta­ku­la­ran vo­lu­men i pre­kras­nu cr­nu ni­jan­su, a ne­ćeš ni osje­ti­ti da imaš ma­ska­ru - to­li­ko je la­ga­na. Upra­vo zbog te la­ko­će mo­žeš je na­ni­je­ti ne­ko­li­ko pu­ta na dan, ka­da god po­že­liš "os­vje­ži­ti" tre­pa­vi­ce. Čet­ki­ca ima cik-cak vlak­na ko­ja će na­ni­je­ti ma­ska­ru na sve tre­pa­vi­ce, od naj­sit­ni­jih do naj­du­žih, uvi­ti ih i na­gla­si­ti. Eto, cher­rie, sprem­na si za ljet­ne šet­nje Cham­ps-Élysée­som! Uži­vaj u svom

no­vom vo­lu­me­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.