PRI­ROD­NIM SAS­TOJ­CI­MA DO OSUNČANOG TE­NA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Kom­bi­na­ci­ja je­dins­tve­nih pri­rod­nih sas­to­ja­ka Im­mor­tel­la Ulja za bron­ča­nu put i Lo­si­ona pos­li­je sun­ča­nja ovog će lje­ta osi­gu­ra­ti luk­suz­nu nje­gu kože. Pa­ž­lji­vo for­mu­li­ra­ni s bi­ra­nim, vi­so­ko­vri­jed­nim sas­toj­ci­ma – Im­mor­tel­la Ulje za bron­ča­nu put odu­še­vit će vas učin­ko­vi­toš­ću, a Lo­si­on pos­li­je sun­ča­nja br­zo će umi­ri­ti, hi­dra­ti­zi­ra­ti i os­vje­ži­ti ko­žu ču­va­ju­ći nje­zin bron­ča­ni ten. For­mu­la­ci­je luk­suz­nih, pri­rod­nih pro­izvo­da Im­mor­tel­la te­me­lje se na hlad­no pre­ša­nim bilj­nim i ete­rič­nim ulji­ma te ek­s­trak­ti­ma ko­ji na ko­žu

dje­lu­ju bla­go­tvor­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.