UREDNICA DIVE I MAGAZINSKI­H IZDANJA:

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Ves­na Bla­ško­vić

urednica Dive ada bi ba­rem sva­ki dan bio ta­kav kao onaj ka­da sni­ma­mo nas­lov­ni­cu nove Dive! Kre­ativ­na at­mo­sfe­ra, pu­no smi­je­ha i ugod­nih raz­go­vo­ra, upoz­na­va­nje no­vih lju­di... Na­ša goš­ća je ovaj mje­sec bi­la Amra Pe­ter­nel, us­pješ­na pos­lov­na že­na, ko­ja već 16 go­di­na pli­va u no­go­met­nim vo­da­ma. U Di­na­mu je kre­nu­la kao po­čet­ni­ca i da­nas je čla­ni­ca Upra­ve. Ot­kri­la nam je ka­ko u no­go­me­tu za­pra­vo ima ja­ko pu­no že­na, no još uvi­jek, na­ža­lost, pre­ma­lo na uprav­ljač­kim po­zi­ci­ja­ma. Ona je, pri­mje­ri­ce, ta­ko tek dru­ga že­na čla­ni­ca Iz­vr­š­nog od­bo­ra Eu­rop­skog udru­že­nja klu­bo­va. Ipak, rek­la je ka­ko osob­no ni­ka­da ne di­je­li pos­lo­ve na žen­ske i mu­ške već na one pre­da­ne pos­lu ili one ko­ji to ni­su. Amra nas je svo­jom elok­ven­ci­jom, ener­gi­jom i lje­po­tom sve osvo­ji­la. Bez ob­zi­ra na to što smo je ulo­vi­li iz­me­đu ne­ko­li­ko pu­to­va­nja (stal­no je na pu­tu, ka­že ka­ko je ne­dav­no shva­ti­la da u dnev­noj so­bi ima četiri ne­ras­pa­ki­ra­na ko­fe­ra!), sni­ma­nje je odra­di­la vr­hun­ski! Do­ni­je­la je pre­kras­nu odje­ću i mod­ne do­dat­ke, vr­lo je la­ko bi­lo slo­ži­ti stylin­ge. No, za nas­lov­ni­cu smo se od­lu­či­li za fo­to­gra­fi­ju na ko­joj je u sre­br­noj šljo­ki­čas­toj blu­zi. Ka­ko i ne bi­smo ka­da se­zo­na par­tyja upra­vo po­či­nje! Upra­vo za­to u no­voj vam Di­vi do­no­si­mo i pre­gled naj­za­nim­lji­vi­jih party ha­lji­na jer ni­je lo­še po­ne­kad bi­ti štre­ber i pri­pre­mi­ti se na vri­je­me za sve even­te ko­je kre­ću. Valj­da ne­ma go­re si­tu­aci­je ne­go ka­da neg­dje žu­ri­te, a opet ne­ma­te što obu­ći (!!) pa tre­ba slo­ži­ti par zi­ce­ra. No, da ne bi is­pa­lo da ne pra­ti­mo i što ra­de naj­staj­liš mu­škar­ci, na­ša Du­da je po­raz­go­va­ra­la s deč­ki­ma ko­ji u hr­vat­skoj mo­di de­fi­ni­tiv­no po­mi­ču ugra­ni­ce. Os­tav­ljam vas da os­ta­tak bro­ja ot­kri­je­te sa­mi i naj­av­lju­jem vam za pro­si­nac po­seb­no iz­na­na­đe­nje na nas­lov­ni­ci!

Uži­vaj­te u no­voj Di­vi!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.