TREND

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Če­t­vr­tas­ta tor­bi­ca s krat­kim ruč­ka­ma, Za­ra, 299,90 kn

Ele­gan­ci­ja je uvi­jek na ci­je­ni - ko­ma­di u ko­je se is­pla­ti ulo­ži­ti ku­nu vi­še

U vri­je­me kad br­za moda dik­ti­ra još br­že mi­je­nja­nje tren­do­va do­bro rje­še­nje je ku­pi­ti komade ko­ji su vječ­ni i ni­ka­da

ne iz­la­ze iz mo­de, a mo­gu se kom­bi­ni­ra­ti na bez­broj tren­di na­či­na

i uvi­jek će iz­gle­da­ti fan­tas­tič­no

Stil ne mo­že­te ku­pi­ti, pa ni osje­ćaj za ele­gan­ci­ju, ali na­sre­ću mo­že­te ku­pi­ti komade u ko­ji­ma će­te u sva­kom tre­nut­ku bi­ti ele­gant­ni. Kla­sič­ni ko­ma­di ko­ji su uvi­jek u tren­du, naj­bo­lje su rje­še­nje. Po­seb­no u vri­je­me br­ze mo­de, kad se tren­do­vi dos­lov­no mi­je­nja­ju iz da­na u dan, ako u or­ma­ru ima­te vječ­ne ele­gant­ne komade po­put du­gač­kog ka­pu­ta u bo­ji de­vi­ne dla­ke ili jed­nos­tav­nih vi­so­kih či­za­ma, ni­ka­da ne­će­te po­gri­je­ši­ti. Ako bi u rječ­ni­ku po­red ri­je­či “ele­gan­ci­ja” tre­ba­la sta­ja­ti fotografij­a, on­da bi to za­si­gur­no bi­la Co­co Cha­nel gla­vom i bra­dom. Ona je svo­je­vre­me­no rek­la da je “jed­nos­tav­nost ključ ele­gan­ci­je” i mo­ra­mo se slo­ži­ti. No, kad smo kod jed­nos­tav­nos­ti, ne­ki će re­ći da le­opard print i ni­je ne­ko oli­če­nje – jed­nos­tav­nog, ali mod­na ku­ća Tod’s do­ka­za­la je su­prot­no (li­je­vo). Pa se u nji­ho­voj ko­lek­ci­ji za ovo­go­diš­nju je­sen i zi­mu, naš­la i ve­li­ka tor­bi­ca po­put mi­ni kov­če­ga u le­opard prin­tu. Sa­vr­še­no iz­gle­da uz jed­nos­ta­van ka­put i suk­nju u pa

ru s kož­na­tom ze­le­nom ma­ji­com. Ne­ki vječ­ni, ele­gant­ni ko­ma­di, ako su kva­li­tet­ni­ji, skup­lje i sto­je. I u tak­ve vri­je­di ulo­ži­ti. Jer u or­ma­ru je bo­lje ima­ti ne­ko­li­ko do­brih ko­ma­da ne­go mno­go onih ko­ji na­kon dva pra­nja vi­še ne­će iz­gle­da­ti kao ono što ste u du­ća­nu vi­dje­li i od­lu­či­li ku­pi­ti. Baš na re­vi­ji spo­me­nu­te mod­ne ku­će naš­la se i Iri­na Shayk ko­ja je pom­no iz pr­vog re­da pra­ti­la ka­ko se mod­nom pis­tom re­da­ju naj­e­le­gant­ni­ja izdanja se­zo­ne i rek­la: “Mi Ru­si vo­li­mo pa­met­no ras­po­la­ga­ti nov­cem. Ne že­lim tro­ši­ti no­vac na pro­laz­ne tren­do­ve.” I to ne­ka vam bu­de na pa­me­ti ako ula­že­te u ne­ki ele­gant­ni ko­mad. Bo­je ko­je odi­šu ele­gan­ci­jom uvi­jek su ne­što tam­ni­ji to­no­vi, a ove go­di­ne na tron naj­po­pu­lar­ni­jih za­sje­la je tam­no­ze­le­na. Di­oro­va svje­tlu­ca­va mi­di suk­nja (li­je­vo) ko­mad je ko­ji će uvi­jek iz­gle­da­ti do­bro. Je­dan je od onih ko­ji sa­mos­tal­no priča pri­ču u ci­je­lom stylin­gu, pa vam ne tre­ba ni­šta dru­go ka­ko bis­te ukra­li paž­nju gdje god se po­ja­vi­li. Ele­gant­na odje­ća ima još jed­nu pred­nost, a to je – udob­nost. Osim to­ga, ona je i vr­lo prak­tič­na jer ko­ma­di se mo­gu kom­bi­ni­ra­ti u bez­broj od­lič­nih stylin­ga. Pri­mje­ri­ce, ako na­ba­vi­te je­dan do­bar si­vi sa­ko, stro­go na­gla­še­nih ra­me­na i stru­ka kao ovaj iz ko­lek­ci­je Gi­ven­c­hy (des­no), imat će­te ko­mad ko­ji je od­li­čan sa­vez­nik ti­je­kom ci­je­le je­se­ni i zi­me jer se mo­že ta­ko do­bro kom­bi­ni­ra­ti na sve, bi­ti dio do­brih slo­je­vi­tih izdanja, a i su­per iz­gle­da uz kra­ljev­sko­pla­vu ni­jan­su. A ako opet go­vo­ri­mo o bo­ja­ma, samo ime ove ni­jan­se pla­ve go­vo­ri da je to vr­hu­nac ele­gan­ci­je. Ove kra­ljev­sko­pla­ve hla­če iz Za­re (des­no) od­lič­ne su i ako se že­li­te ma­lo is­tak­nu­ti, a kom­bi­ni­ra­ti ih mo­že­te na sve ba­sic i vr­lo ele­gant­ne komade po­put bi­je­le ko­šu­lje, jed­nos­tav­ne dol­če­vi­te ili pak na sa­ko is­te bo­je. Jer žen­ska odi­je­la i da­lje su vr­lo po­pu­lar­na, ali i toliko moć­na da će­te odi­sa­ti sa­mo­po­uz­da­njem i na kra­ju – ele­gan­ci­jom bez kom­pro­mi­sa. Ova­kav stil odi­je­va­nja ne tr­pi kič, pa mod­ne do­dat­ke os­ta­vi­te jed­nos­tav­ni­ma ili ih pak po­sve iz­ba­ci­te.

Ci­pe­le s mi­di pot­pe­ti­com, Man­go, 349,90 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.