SHOPPING

Kre­će se­zo­na eve­na­ta i do­mje­na­ka pa je ovo pra­vo vri­je­me da pri­pre­mi­te dva, tri zi­ce­ra

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Na­pi­sa­la: Mia Fi­laj­dić Fo­to­gra­fi­je: Ar­hi­va Dive

Kre­će se­zo­na party ha­lji­na!

Da, kas­noj je­se­ni i zi­mi ra­du­je­mo se zbog pro­mje­ne out­fi­ta, ali po­seb­no se ve­se­li­mo na­do­la­ze­ćoj blag­dan­skoj se­zo­ni ko­ju će za­si­gur­no i ove go­di­ne obi­lje­ži­ti pri­god­ni tu­lu­mi – od blag­dan­skih obi­telj­skih ve­če­ra, pos­lov­nih do­mje­na­ka do kuć­nih pros­la­va i ne­za­bo­rav­nih iz­la­za­ka, a na­rav­no, mo­že­mo to­mu pri­bro­ji­ti i ne­izos­tav­nu naj­lu­đu ve­čer od svih – do­ček Nove go­di­ne. Pri­god­ne pros­la­ve sli­je­de i pri­god­ni out­fi­ti, a što bo­lje naj­av­lju­je od­lič­nu za­ba­vu od ra­skoš­nih party ha­lji­na? Ako se ne­ki odjev­ni ko­mad mo­že po­ja­vi­ti u toliko jed­na­ko do­brih raz­li­či­tih izdanja, on­da je to za­si­gur­no ona – ne­nad­maš­na party ha­lji­na u ko­joj će­te za­blis­ta­ti u sva­koj pri­go­di. Šljo­ki­čas­ta, s re­si­ca­ma, vo­la­ni­ma, čip­kom ili pak svim u jed­nom – pra­vi­la ne­ma, a ka­da je o du­lji­ni ri­ječ – i u ovom se slu­ča­ju mo­že­mo po­ves­ti ges­lom “ma­nje je vi­še”. No, kao i sva­ke go­di­ne i ove će se zim­ske se­zo­ne ipak is­tak­nu­ti ne­ko­li­ko fa­vo­ri­ta. Ako že­li­te za­blis­ta­ti u pu­nom smis­lu te ri­je­či, naj­bo­lji oda­bir ha­lji­na je sa šljo­ki­ca­ma. Šljo­ki­ce uvi­jek jam­če efek­tan out­fit, a u kom­bi­na­ci­ji s jed­nos­tav­nim kro­je­vi­ma iz­gle­dat će neo­do­lji­vo. U jed­nos­tav­nim kro­je­vi­ma na ovo­se­zon­skim par­tyji­ma zvi­jez­de će bi­ti i sa­ten­ske slip ha­lji­ne. U ne­što du­ljoj va­ri­jan­ti i s de­cent­nom čip­kom is­to­vre­me­no odi­šu i ele­gan­ci­jom i jed­nos­tav­noš­ću, a uz oda­bir ek­s­cen­trič­ni­jih mod­nih de­ta­lja, ne mo­že­te pro­ći ne­za­mi­je­će­no. Uz sa­ten, na sva­koj za­ba­vi uvi­jek je do­bro­do­šao i til, a da­nas ga za­is­ta mo­že­te na­ći u naj­raz­li­či­ti­jim iz­da­nji­ma.

I dok ga Os­car de la Ren­ta uk­la­pa u ra­skoš­ne ha­lji­ne pas­tel­nih ni­jan­si, high street bren­do­vi til do­no­se u neo­do­lji­vom iz­da­nju s iz­ve­ze­nim sit­nim toč­ki­ca­ma i u du­ljoj va­ri­jan­ti, što će se po­ka­za­ti ne­po­gre­ši­vim oda­bi­rom sva­kog for­mal­ni­jeg obli­ka za­ba­ve.

Su­de­ći pak po no­voj ko­lek­ci­ji omi­lje­nog bren­da bro­jih tren­d­se­te­ri­ca, Ro­ta­te Bir­ger Chris­ten­sen ovo­go­diš­nju party se­zo­nu za­miš­lja u mi­ni­ha­lji­na­ma pre­div­nih ma­te­ri­ja­la i s vo­lu­mi­noz­nim puf ru­ka­vi­ma, a nje­go­vim is­to­miš­lje­ni­ci­ma po­ka­za­li su se i high street bren­do­vi po­put Za­re i Man­ga u se či­joj po­nu­di mo­gu na­ći za­is­ta pre­kras­ne party ha­lji­ne po pris­tu­pač­nim ci­je­na­ma. Raz­no­li­kost ovo­go­diš­nje po­nu­de ga­ran­ci­ja je da ne­će­te po­gri­je­ši­ti za ko­ju god se ha­lji­nu od­lu­či­li, no ako ste ipak vjer­ni sve­vre­men­skoj ma­loj cr­noj ha­lji­ni, do­bra je vi­jest da je di­zaj­ne­ri ni ovaj put ni­su za­ne­ma­ri­li. Čip­kas­ta, bar­šu­nas­ta ili pak kož­na, uz pom­no bi­ra­ne mod­ne de­ta­lje ma­la cr­na ha­lji­ni­ca ne­po­bje­div je oda­bir za sva­ki party, bi­lo da je ri­ječ o lu­dom noć­nom iz­la­sku bi­lo o blag­dan­skoj ve­če­ri.

Mod­na os­tav­šti­na Os­ca­ra de la Ren­te ne bli­je­di ni pet go­di­na na­kon di­zaj­ne­ro­ve smr­ti. Na­s­ljed­ni­ci su nas­ta­vi­li stva­ra­ti naj­ljep­še ha­lji­ne na svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.