SAMO DA JE TOPLO

Još jed­nom pu­lo­ve­ri i džem­pe­ri vla­da­ju se­zo­nom, a ove go­di­ne do­ži­vje­li su ma­ke­over i do­la­ze u bez­broj raz­li­či­tih ver­zi­ja

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Na­pi­sa­la: Ni­na Cvi­ja­no­vić, Fo­to­gra­fi­je: Ar­hi­va Dive

Naj­ljep­ši sta­te­ment pu­lo­ve­ri ko­je mo­že­te no­si­ti na tra­pe­ri­ce i iz­gle­da­ti su­per

Pru­gas­ti,

Isa­bel Ma­rant,

net-apor­ter.com,

620 eura

Sve do kra­ja lis­to­pa­da pu­lo­ve­ri i džem­pe­ri če­ka­li su u or­ma­ri­ma, a sa­da je na­po­kon sti­glo nji­ho­vo vri­je­me. Ovo je valj­da je­dan od ri­jet­kih ko­ma­da ko­ji je dos­lov­no iz­dr­žao sto­lje­ća mi­je­nja­nja mod­nih tren­do­va. Vje­šti­nu ple­te­nja Špa­njol­ci su u 16. sto­lje­ću pre­ni­je­li sta­nov­ni­ci­ma u Juž­noj i Sred­njoj Ame­ri­ci prem­da su ta­moš­nji na­ro­di mo­žda već i pri­je zna­li ples­ti, a ne­ki po­da­ci ka­žu da ple­te­nje sti­že iz Ara­bi­je još pri­je nove ere. Ovi sves­tra­ni ko­ma­di sva­ke se­zo­ne do­ži­ve ve­li­ki ma­ke­over, a ove go­di­ne po­pu­lar­no je stvar­no sve, pa će­te si­gur­no pro­na­ći ba­rem je­dan za se­be. Pre­di­men­zi­oni­ra­ni mo­de­li ve­li­ki su hit, a mo­gu pos­lu­ži­ti i kao sa­mos­tal­ni odjev­ni ko­mad u obli­ku ha­lji­ne ili pre­ko hla­ča i suk­nje. Ti­je­kom ci­je­le je­se­ni i zi­me ovo će bi­ti sta­te­ment ko­mad bez ko­jeg ne­ma do­brog stylin­ga. Dojm­lji­vi ko­ma­di s vo­la­ni­ma ove go­di­ne pro­še­ta­li su pis­tom na re­vi­ji Al­ber­te Fer­ret­ti (li­je­vo). Je­di­ni mi­nus ovak­vih ko­ma­da jest taj što će­te pre­ko te­ško odje­nu­ti jak­nu ili ka­put, pa je ih je naj­bo­lje no­si­ti dok tem­pe­ra­tu­re još ne pad­nu pre­ni­sko ili ako ima­te kak­vu pre­di­men­zi­oni­ra­nu jak­nu u ko­ju će sta­ti ova­kav mo­del. Ove je­se­ni po­nov­no se vra­tio i pe­pi­ta uzo­rak. U Za­ri mo­že­te na­ba­vi­ti od­li­čan svje­tlu­ca­vi mo­del, a ako ste ipak tip za kla­si­ku, pred­la­že­mo da po­tra­ži­te jed­no­boj­ne pu­lo­ve­re ili one s ge­ome­trij­skim uzor­ci­ma po­put pru­gi­ca i rom­bo­va. Još je­dan vječ­ni mo­ment kad su pu­lo­ve­ri po­sri­je­di jest ple­ti­vo s ple­te­ni­ca­ma. Pre­ko ko­šu­lje i u kom­bi­na­ci­ji s hla­ča­ma na cr­tu ovaj je styling od­li­čan i za pos­lov­ne pri­li­ke. Ne mo­že­mo za­bo­ra­vi­ti ni na ži­vo­tinj­ski uzo­rak, ko­ji je i ove se­zo­ne ve­li­ki trend, a ka­ko stva­ri sto­je, či­ni se da ni­ka­da ne­će iz­a­ći iz mo­de. Vi­še se ne po­jav­lju­je samo u pri­rod­nom obli­ku, od­nos­no u bo­ji ko­že, već i u upe­čat­lji­vim ni­jan­sa­ma ru­ži­čas­te, pla­ve, lju­bi­čas­te, ze­le­ne... A su­per je za dje­voj­ke ko­je ni zi­mi ne odus­ta­ju od bo­ja. Ša­re­na odje­ća naj­bo­lji je na­čin za bor­bu pro­tiv ruž­nog vre­me­na i hlad­no­će. Usko­ro nam sti­že i se­zo­na ‘ruž­nih’ blag­dan­skih džem­pe­ra ko­ji su u po­s­ljed­nje vri­je­me pos­ta­li toliko ‘ma­ins­tre­am’ da su čak i ne­ki di­zaj­ne­ri is­ko­ris­ti­li pri­li­ku pa u svo­je ko­lek­ci­je do­da­li ovak­ve mo­de­le, a fa­shi­onis­ti ih obje­ruč­ke pri­hva­ti­li i po­če­li no­si­ti u svo­jim co­ol blag­dan­skim kom­bi­na­ci­ja­ma. No, o to­me vi­še u na­šem blag­dan­skom bro­ju...

S oko­mi­tim pru­ga­ma, Pe­ter Pi­lot­to, net-a-por­ter. com, 915 eura

Pe­pi­ta, Za­ra, 229 kn

Pru­gas­ti, Gan­ni, out­net. com, 242 eura S maš­nom, Za­ra, 199 kn Bo­je ko­nja­ka, Man­go, 199 kn

Bi­je­lo-pla­vi, Man­go, 249 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.